caută:   
 
 

cariera în bn

 
Cu sprijinul nostru vei putea să-ţi dezvolţi scopuri in viaţă, să-ţi stabileşti obiective de viitor şi vei descoperi care sunt propriile tale abilităţi în acest domeniu!

Pentru selecţie şi recrutare e suficient să completezi un CV online sau să-l depui la sediul nostru din Bd. Unirii nr. 22, la biroul Informaţii.


DOSARUL DE CONCURS

  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
    h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
           Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
         În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
           Actele prevăzute la  lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

1. Anunţul privind concursul se afişează de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare la sediul acesteia şi, după caz, pe site-ul instituţiei, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului.Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
    a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;
    b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, precum şi compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfăşurării concursului;
    c) condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;
    d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;
    e) bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului.
2. La anunţ se vor anexa condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului.
3. În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.
4. Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează:
                    a) selecţia dosarelor de înscriere;
                    b) proba scrisă şi/sau probă practică;
                    c) interviul.
5. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
6. Candidaţii întocmesc cereri de participare la concurs care se vor înregistra la registratura instituţiei şi se vor aviza de către directorul general.
7. Candidaţii depun dosarul de concurs până în ultima zi de înscriere până la ora menţionată în anunţul de concurs.
8. Se constituie Comisii de examinare care vor evalua şi nota lucrările scrise şi cunoştinţele candidaţilor cf. probelor menţionate în anunţul de concurs, după susţinerea fiecărei probe de concurs.
9. Sunt declaraţi admişi după fiecare probă candidaţii care au obţinut:
    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;
    b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.
10. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare din probele concursului.
11. Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului.
12.  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei "admis" sau "respins", prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe site-ul instituţiei.
13. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
14. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
15. Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.NOMECLATORUL PROFESIILOR DIN BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


1.Conducere executiva
Director general
Director de specialitate
Director administrativ
Director economic
Şefi servicii/birouri/atelier

2. Servicii pentru utilizatori:
 • bibliotecar
 • redactor
 • tehnoredactor
 • mânuitor
 • garderobier
3. Personal administrativ şi de întreţinere:
 • Referent achizitii publice
 • Inginer
 • Subinginer
 • Tehnician
 • Mecanic auto
 • Lăcătuş mecanic
 • Instalator
 • Electrician
 • Telefonist
 • Agent paza
 • Muncitori calificati
 • Personal de curăţenie
4. Serviciul Financiar Contabilitate
 • Economist
 • Referent contabilitate
 • Casier
5.Tehnologia Informaţiei şi Comunicării
 • Inginer de Sistem
 • Analist
 • Operator date
 • Bibliotecar
6.Conservarea colectiilor
 • Conservator general
 • Conservator depozit
 • Restaurator: corp carte, legătura carte, lemn-metal
 • Investigator chimic-biologic
 • Legător carte
7. Alte profesii:
 • referent resurse umane
 • referent protectia muncii
 • referent protecţie civilă, PSI
 • arhivar
 • consilier juridic
 • auditor
 • consilier
 • dactilorotaprint
 • secretar-dactilograf

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Strategie. Dezvoltare

 
Comentariile și propunerile dumneavoastră pot fi trimise la adresa strategie@bibnat.ro

 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala audio-video „George Enescu” este închisă  în perioada 22.11.2017-22.05.2018.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00

 

Biblioteca Naţională Digitală

 

 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2017 Biblioteca Naţională a României