caută:   
 
 

strategia bibliotecilor din românia

 
COMISIA NAŢIONALĂ A BIBLIOTECILOR
SUBCOMISIA DE STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE PENTRU ACTIVITĂŢI DE BIBLIOTECĂ, FORMARE PROFESIONALĂ ŞI INFORMATIZARE


DIRECŢIILE STRATEGICE ALE
SISTEMULUI NAŢIONAL DE BIBLIOTECI DIN ROMÂNIA
2008-2010

        
Misiunea bibliotecilor din România:

Satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere ale populaţiei prin promovarea cunoaşterii.

În acest sens:
 • Bibliotecile au un rol major în oferta naţională de informaţii, la care au acces, fără discriminare, toţi cetăţenii României;
 • Informaţia este un factor determinant în dezvoltarea ştiinţei, economiei şi culturii, în păstrarea identităţii naţionale;
 • Bibliotecarii asigură asistenţă de specialitate oricărei persoane / organizaţii care doreşte să facă o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau comercial;
 • Bibliotecarii facilitează accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi oferă expertiză prin servicii integrate, care conduc la economie de timp şi la creşterea independenţei utilizatorului în procesul cunoaşterii;
 • Bibliotecarii accesează şi alte surse de informare, interne şi externe, promovează parteneriatul şi colaborarea cu experţi din toate domeniile cunoaşterii.
Valorile sistemului naţional de biblioteci din România:
 • este format din organizaţii deschise colaborării şi parteneriatului;
 • beneficiază de o forţă de muncă flexibilă şi specializată;
 • dispune de un personal care respectă şi promovează calitatea şi valoarea;
 • asigură un management de calitate.
Strategia de dezvoltare a bibliotecilor îşi propune:
 • realizarea unui mediu informaţional competitiv pentru utilizatori;
 • realizarea bibliotecii digitale naţionale, ca parte a bibliotecii digitale europene;
 • asigurarea şi dezvoltarea infrastructurii informatice, la nivelul Sistemului Naţional de Biblioteci;
 • determinarea autorităţilor în a-şi asuma un rol activ şi în a integra bibliotecile în planurile lor strategice generale;
 • asigurarea unui cadru legal adecvat care să permită bibliotecilor derularea de proiecte interne şi internaţionale;
 • implicarea bibliotecilor în politicile informaţionale europene;
 • identificarea priorităţilor naţionale şi locale de finanţare a activităţilor de bibliotecă;
 • realizarea cooperării interministeriale, în vederea structurării unei politici coordonate în domeniul patrimoniului cultural;
 • dezvoltarea serviciilor electronice în biblioteci;
 • implementarea unei politici de formare (de bază şi continuă) a personalului de specialitate;
 • crearea de noi specializări profesionale, în vederea asigurării unor resurse umane competente, capabile să dezvolte noi servicii în bibliotecă;
 • stabilirea criteriilor de măsurare şi de evaluare a serviciilor;
 • extinderea cooperării interbibliotecare.
sus

DIAGNOZA MEDIULUI în care evoluează Sistemul Naţional de Biblioteci:

MEDIUL EXTERN

Factorii sociali
:
 • dezvoltarea societăţii informaţionale;
 • dezvoltarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice la toate nivelurile;
 • nevoia de educaţie permanentă;
 • apariţia de noi profesii;
 • reconversia profesională;
 • conştientizarea şi exercitarea drepturilor omului;
 • pericolul excluderii sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi, în general, a oricărei minorităţi;
 • evoluţiile ratei şomajului;
 • liberalizarea circulaţiei persoanelor.
Factorii tehnologici:
 • evoluţia rapidă a tehnologiei informaţiei;
 • dezvoltarea sistemelor de comunicaţie;
 • creşterea impactului documentelor electronice şi audiovizuale.
Factorii economici:
 • reformă economică lentă;
 • economie de piaţă insuficient dezvoltată;
 • nivelul scăzut al alocării bugetare;
 • liberalizarea pieţei muncii;
 • inflaţie;
 • creşterea exponenţială a costurilor de întreţinere;
 • putere de cumpărare redusă.
Factorii politici:
 • România este membră a Uniunii Europene;
 • legislaţie deficitară;
 • necesitatea alinierii legislaţiei la cea a Uniunii Europene;
 • reforma administraţiei;
 • utilizarea fondurilor comunitare;
 • ineficienţa legii sponsorizării.
sus

MEDIUL INTERN

Puncte forte:

 • bibliotecile formează un sistem naţional;
 • au colecţii semnificative şi reprezentative de documente;
 • organizează, valorifică şi diseminează informaţia;
 • oferă suportul info-documentar pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică;
 • asigură acces nediscriminatoriu la informaţie;
 • oferă o gamă largă de servicii şi de facilităţi;
 • oferă un spaţiu comunitar şi instituţional neutru;
 • sunt cele mai frecventate instituţii de cultură.
Puncte slabe:
 • nivel scăzut al investiţiilor pentru sedii noi sau pentru extindere de spaţiu şi pentru dotări;
 • achiziţie insuficientă de documente, atât ca număr de exemplare, cât şi ca număr de titluri
 • lipsa / nerespectarea normelor şi standardelor în unele activităţi de bibliotecă;
 • colecţii îmbătrânite;
 • nivel scăzut de informatizare a serviciilor;
 • lipsa accesului la Internet în majoritatea bibliotecilor;
 • documente electronice şi audiovizuale insuficiente;
 • inexistenţa unei politici de digitizare coerente;
 • absenţa unui portal al bibliotecilor din Sistemul Naţional de Biblioteci, care să ofere informaţii despre toate instituţiile din sistem;
 • inexistenţa unei activităţi de cercetare coerente, în cadrul sistemului;
 • resurse umane insuficiente;
 • lipsa unei politici de formare profesională în domeniile cele mai noi;
 • lipsa criteriilor relevante de evaluare a bibliotecilor şi a personalului din biblioteci;
 • lipsa unei viziuni holistice asupra sistemului naţional infodocumentar.
Oportunităţi:
 • piaţă largă de utilizatori ce are exigenţe din ce în ce mai mari;
 • necesitatea de integrare în structuri informaţionale europene;
 • atitudine activă şi flexibilă în relaţia cu utilizatorii;
 • capacitatea de a realiza proiecte, parteneriate şi protocoale de colaborare;
 • legislaţie îmbunătăţită;
 • asocieri profesionale;
 • posibilităţi de afiliere la structuri profesionale europene şi internaţionale.
Temeri:
 • insuficienţa programelor guvernamentale strategice;
 • persistenţa unui anumit diletantism la nivelul profesiei şi al factorilor de decizie;
 • insuficienţa resurselor financiare în plan local;
 • absenţa programelor de investiţii pentru spaţii şi dotări;
 • nivelul scăzut al salarizării personalului;
 • fluctuaţia personalului;
 • teama de schimbări majore în anumite zone ale sistemului.
sus

CERINŢELE UTILIZATORILOR
 • organizarea activităţii pentru public în spaţii adecvate şi accesibile, în raport cu locul de domiciliu;
 • dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor pe baza cerinţelor utilizatorilor;
 • dezvoltarea bibliotecilor ca adevărate centre de informare, educaţionale, culturale şi de petrecere a timpului liber;
 • promovarea unor proiecte de integrare socială;
 • îmbunătăţirea serviciilor existente şi dezvoltarea de noi servicii;
 • asigurarea unei infrastructuri adecvate;
 • asigurarea accesului gratuit la Internet;
 • taxe mici pentru serviciile cu valoare adăugată;
 • realizarea unor programe de educaţie a utilizatorilor, precum şi de e-learning în biblioteci.
sus

Direcţii strategice:
 1. îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe al utilizatorilor;
 2. crearea unui mediu digital de căutare şi de regăsire a informaţiilor;
 3. dezvoltarea, diversificarea şi conservarea colecţiilor de bibliotecă;
 4. calificarea şi dezvoltarea de competenţe necesare creşterii performanţelor personalului angajat în biblioteci;
 5. implementarea cercetării în domeniul biblioteconomic;
 6. garantarea sustenabilităţii financiare.

 
Direcţia strategică nr. 1 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe al utilizatorilor prin:
 • sprijinirea cunoaşterii sub toate aspectele, oferind de servicii de specialitate pentru persoane fizice şi juridice;
 • extinderea accesului la colecţii şi dezvoltarea de noi servicii pentru utilizatori;
 • perfecţionarea instrumentelor de regăsire a informaţiilor, ca expresie a plusvalorii produselor de bibliotecă;
 • creşterea randamentului intelectual al utilizatorilor, a încrederii în propriile lor posibilităţi şi în calitatea serviciilor de bibliotecă.
Obiectivul nr. 1 - Creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură şi de informare audiovizuală:

Acţiuni şi rezultate:
 • extinderea accesului direct la colecţiile bibliotecii;
 • dotarea tuturor bibliotecilor cu spaţii de lectură şi de informare audiovizuală;
 • extinderea practicii de rezervare a publicaţiilor prin intermediul telefonului sau al poştei electronice (e-mail), pentru reducerea timpului de aşteptare.
Obiectivul nr. 2 - Extinderea accesului la serviciile bibliotecii, prin utilizarea Internetului:

Acţiuni şi rezultate:
 • realizarea unui program de dotare cu calculatoare şi acces la Internet a tuturor bibliotecilor din România;
 • realizarea unui ghid de construire a paginilor Web de bibliotecă;
 • construirea propriei pagini Web de către fiecare bibliotecă din România.
Obiectivul nr. 3 - Optimizarea accesului la colecţiile şi serviciile de bibliotecă:

Acţiuni şi rezultate:
 • generalizarea catalogării informatizate uniforme a documentelor, conform standardelor internaţionale în vigoare;
 • implementarea, pe plan naţional, a unor sisteme automatizate de bibliotecă, care să permită partajarea resurselor, lucrul în reţea şi dezvoltarea de noi servicii, în concordanţă cu noile tendinţe în domeniu.
Obiectivul nr. 4 - Biblioteca - un centru cultural şi educativ:

Acţiuni şi rezultate:
 • furnizarea, de către biblioteci, a unor programe culturale şi educative extinse;
 • desfăşurarea unor programe de promovare şi de stimulare a lecturii;
 • extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă - forme de promovare intensivă a imaginii bibliotecii.
sus

Direcţia strategică nr. 2 -Crearea unui mediu digital de căutare şi de regăsire a informaţiilor

În următorii ani, garantarea accesului la documentele digitale va fi vitală pentru succesul oricărei activităţi de informare şi de cercetare. Resursele digitale oferă, de asemenea, noi oportunităţi în pregătirea continuă a populaţiei şi asigură persoanelor cu dizabilităţi accesul la informaţiile care, altfel, le-ar rămâne inaccesibile.

Obiectivul nr. 1 - Stabilirea premiselor şi a condiţiilor organizatorice la nivelul întregului sistem de biblioteci, pentru realizarea Catalogului Naţional Partajat:

Acţiuni şi rezultate:
 • implementarea Listei de Autoritate de Vedete de Subiect, care va fi utilizată în indexarea documentelor, de către toate bibliotecile din ţară;
 • elaborarea procedurii împrumutului interbibliotecar în format electronic;
 • realizarea unei baze de date care să cuprindă coordonatele tuturor bibliotecilor din România, pentru a optimiza comunicarea la nivelul întregului sistem naţional de biblioteci;
 • stabilirea instituţiilor responsabile cu realizarea, implementarea şi administrarea, din punct de vedere tehnic, metodologic şi financiar, a Catalogului Naţional Partajat.
Obiectivul nr. 2 - Realizarea Catalogului Naţional Partajat:

Acţiuni şi rezultate:
 • crearea reţelei naţionale automatizate de biblioteci, prin interconectarea sistemelor informatice ale bibliotecilor din România;
 • elaborarea metodologiei de descriere bibliografică unitară a publicaţiilor în format digital, care să aibă valoare de normă naţională de catalogare;
 • realizarea unei grile de evaluare a softurilor integrate de bibliotecă, pentru a stabili nivelul şi condiţiile lor de compatibilitate în cadrul unui sistem naţional de catalogare partajată.
Obiectivul nr. 3 - Realizarea unui program naţional de digitizare a documentelor:

Acţiuni şi rezultate:
 • asigurarea accesului liber al cetăţenilor la fondurile informaţionale digitale existente în biblioteci;
 • crearea unui cadru instituţional adecvat (de tip ONG) care să cuprindă reprezentanţi ai tuturor structurilor interesate în susţinerea şi dezvoltarea Bibliotecii Digitale a României, drept componentă naţională a Bibliotecii Digitale Europene (EDL);
 • realizarea unei evidenţe a documentelor digitizate în bibliotecile din România;
 • elaborarea unor metodologii de digitizare a documentelor;
 • elaborarea unui program naţional de digitizare a documentelor din colecţiile bibliotecilor.
sus

Direcţia strategică nr. 3 - Dezvoltarea, diversificarea şi conservarea colecţiilor de bibliotecă prin:


 • asigurarea condiţiilor necesare prezervării, conservării şi restaurării documentelor de bibliotecă, în conformitate cu normele internaţionale în vigoare;
 • completarea colecţiilor cu documente digitale şi digitizate, în scopul extinderii accesului la informaţii, al conservării şi valorificării colecţiilor tradiţionale de bibliotecă;
 • asigurarea continuităţii tezaurului naţional de documente prin intermediul depozitului legal.
Obiectivul nr. 1 - Asigurarea unei mai bune funcţionări a depozitului legal:

Acţiuni şi rezultate:
 • intensificarea acţiunilor de conştientizare a autorităţilor finanţatoare asupra necesităţii de a asigura spaţii şi surse de finanţare pentru prezervarea documentelor cu titlu de depozit legal, la nivel local şi central;
 • realizarea unui proiect de cercetare având ca obiective principale conservarea, prezervarea şi comunicarea documentelor digitale;
 • dezvoltarea unei colaborări la nivel naţional, pentru stabilirea strategiei de prelucrare şi de arhivare a documentelor cu acces online.
Obiectivul nr. 2 - Dezvoltarea colecţiilor de documente care nu fac obiectul depozitului legal:

Acţiuni şi rezultate:
 • evidenţierea valorii informaţionale a documentelor şi promovarea parteneriatului cu specialişti din toate domeniile cunoaşterii, în scopul optimizării politicilor de achiziţie şi al asigurării resurselor financiare;
 • achiziţionarea partajată a unor baze de date bibliografice şi full-text, prin cooperarea, la nivel de consorţii, a bibliotecilor din sistemul naţional;
 • informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor resurselor informaţionale puse la dispoziţia lor şi evaluarea gradului de utilizare a resurselor.
Obiectivul nr. 3 - Utilizarea de tehnologii moderne în evidenţa şi în gestionarea documentelor:

Acţiuni şi rezultate:
 • respectarea normelor şi standardelor de depozitare a documentelor;
 • stabilirea unei metodologii de selecţie a colecţiilor;
 • utilizarea tehnologiilor moderne privind evidenţa, localizarea şi circulaţia documentelor.
Obiectivul nr. 4 - Stabilirea unei politici de prezervare, conservare şi restaurare a documentelor la nivel naţional, conform standardelor internaţionale în vigoare:

Acţiuni şi rezultate:
 • elaborarea metodologiei de prezervare, conservare şi restaurare a documentelor, în funcţie de tipul, destinaţia şi starea lor fizică;
 • stabilirea criteriilor de evaluare a activităţilor de conservare a documentelor în bibliotecile din România;
 • editarea unei publicaţii periodice de specialitate care să cuprindă cercetările din acest domeniu.
sus

Direcţia strategică nr. 4 - Calificarea şi dezvoltarea de competenţe necesare creşterii performanţelor personalului angajat în bibliotecile din România


Personalul din biblioteci trebuie să acorde un interes deosebit formării continue, în scopul creşterii performanţelor profesionale, în acord cu exigenţele impuse de accesul la tehnologiile moderne şi de nevoile de informare şi formare specifice ale beneficiarilor / utilizatorilor serviciilor de bibliotecă.

Cunoştinţele, calificările, competenţele profesionale şi sociale dobândite în procesul formării continue trebuie să asigure personalului participarea directă la transmiterea de informaţie şi cunoaştere, la activităţile de cercetare, educaţie şi dezvoltare.

Obiectivul nr. 1 - Alinierea competenţelor profesionale la performanţele cerute de actuala strategie de dezvoltare a bibliotecilor:

Acţiuni şi rezultate:
 • dezvoltarea învăţământului biblioteconomic prin integrarea noilor tehnologii informaţionale în procesarea şi regăsirea documentelor;
 • formarea continuă a personalului de conducere din biblioteci (directori, şefi de serviciu / departamente, şefi de compartimente / birou), în scopul actualizării cunoştinţelor privind evoluţia şi schimbările intervenite în organizaţiile bibliotecare şi în sistemele de bibliotecă:
  • managementul sistemelor de bibliotecă;
  • managementul resurselor documentare;
  • managementul de proiecte;
  • managementul calităţii;
  • managementul performanţelor bibliotecii;
  • managementul resurselor umane;
  • managementul resurselor financiare;
  • planificare, cooperare, parteneriat;
  • marketing de bibliotecă;
 • dezvoltarea unui sistem de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci, prin programe care să asigure dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor necesare utilizării tehnologiilor moderne, precum şi pregătirea în domenii de actualitate:
  • tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
  • tehnica muncii intelectuale şi metodologia cercetării;
  • crearea şi gestiunea bazelor de date;
  • managementul informaţiei;
  • marketingul serviciilor de bibliotecă;
  • evaluarea nevoilor de informare şi de formare ale utilizatorilor;
  • aplicarea unitară a standardelor specifice.

Obiectivul nr. 2 -Afirmarea unei culturi instituţionale care să susţină strategia de dezvoltare a bibliotecilor:

Acţiuni şi rezultate:
Întărirea culturii bibliotecilor menite să confirme valorile acestor instituţii:
 • elaborarea unei politici coerente de recrutare, motivare, dezvoltare şi evaluare a personalului din biblioteci:
  • îmbunătăţirea şi eficientizarea comunicării;
  • conştientizarea şi afirmarea valorii personalului;
  • recunoaşterea contribuţiei personalului la realizarea activităţilor de modernizare şi de dezvoltare;
  • dezvoltarea performanţelor manageriale.
 • extinderea cooperării şi a formării de parteneriate şi consolidarea tehnicilor de muncă în echipă, în scopul valorificării colecţiilor, competenţelor profesionale ale personalului şi atragerii de fonduri necesare dezvoltării;
 • promovarea serviciilor de bibliotecă şi a acţiunilor culturale, prin activităţi structurate şi de marketing şi relaţii publice, organizate pe compartimente sau departamente distincte.
sus

Direcţia strategică 5 - Implementarea cercetării în domeniul biblioteconomic
Cercetarea în domeniul biblioteconomic este o condiţie esenţială pentru asigurarea unei funcţionări optime a instituţiilor aparţinând sistemului naţional de biblioteci.

Obiectivul 1 - Introducerea activităţii de cercetare în domeniul biblioteconomic ca activitate curentă în bibliotecile mari din România

Acţiuni şi rezultate:
 • Asigurarea unui personal de specialitate în bibliotecile mari (cele cu peste 100 de salariaţi), care să aibă ca obiect al activităţii (trecut expres în fişa postului) activitatea de cercetare în domeniul biblioteconomic;
 • Identificarea metodelor şi mijloacelor de cercetare în domeniul biblioteconomic, stabilirea unui program de cercetare prin colaborare între bibliotecile mari.
sus

Direcţia strategică nr. 6 - Garantarea sustenabilităţii financiare


Atingerea obiectivelor oricărei strategii depinde, în mare măsură, de asigurarea resurselor. Vom încerca să obţinem fonduri guvernamentale şi non-guvernamentale pentru desfăşurarea unor programe şi proiecte care să aibă, drept criterii de eligibilitate, una dintre primele patru direcţii ale acestei strategii.

Obiectivul nr. 1 - Garantarea sustenabilităţii de către ordonatorii principali de credit:

Acţiuni şi rezultate:
 • realizarea, la nivelul fiecărei biblioteci, a unui plan strategic pe termen de trei ani (2008-2010) care să fie aprobat de ordonatorul principal de credit;
 • în baza strategiei aprobate de ordonatorul principal de credit, va fi întocmit un plan anual care să cuprindă obiectivele, acţiunile, beneficiile aşteptate şi necesarul financiar pentru îndeplinirea acestui plan; planul anual va cuprinde două feluri de acţiuni:
  • acţiuni privind îmbunătăţirea activităţilor curente - se vor realiza prin prevederea unor cheltuieli suplimentare din bugetul instituţiilor;
  • acţiuni care au ca scop introducerea unor noi activităţi şi servicii în biblioteci - vor avea ca surse de finanţare bugetele destinate desfăşurării unor programe şi proiecte cu finanţare atât internă, cât şi europeană.
Obiectivul nr. 2 - Garantarea sustenabilităţii din granturi şi fonduri suplimentare:

Acţiuni şi rezultate:
 • obţinerea, în cadrul celor două ministere (MCC şi MEC), a unor bugete destinate exclusiv modernizării bibliotecilor din România;
 • atragerea de parteneri locali pentru suplimentarea bugetului proiectelor aprobate de cele două ministere;
 • accesul la alte fonduri destinate proiectelor de modernizare a bibliotecilor se va face pe bază de licitaţie de proiecte.
sus

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Strategie. Dezvoltare

 
Comentariile și propunerile dumneavoastră pot fi trimise la adresa strategie@bibnat.ro

 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala audio-video „George Enescu” este închisă  în perioada 22.11.2017-22.05.2018.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00

 

Biblioteca Naţională Digitală

 

 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2017 Biblioteca Naţională a României