Skip to content Skip to footer

Împrumut interbibliotecar intern și internațional

Regulament

În scopul asigurării dreptului fundamental al cetăţeanului la informaţie, Biblioteca Naţională a României pune la dispoziţia utilizatorilor săi serviciul de împrumut interbibliotecar intern şi internaţional, cu respectarea prevederilor Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar emis de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, publicat în Monitorul Oficial nr. 35 /11 ianuarie 2005, Legii Bibliotecilor nr. 334/ 31 mai 2002, republicată, Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României.

Cap. I Împrumutul interbibliotecar intern

Art. 1. Împrumutul interbibliotecar intern este gratuit.

Art. 2. Publicaţiile solicitate se obţin pe baza completării formularului de împrumut interbibliotecar sau a unei adrese oficiale scrise, cu semnătură autorizată, ştampilă şi număr de ieşire, emisă de instituţia beneficiară. Adresa oficială va specifica toate datele de identificare a publicaţiei ( autor, titlu, editură, an de publicare). Acest document va primi număr de înregistrare şi, pe baza lui, bibliotecarul responsabil cu împrumutul interbibliotecar va întocmi formele de expediere a coletului. Adresa oficială care va însoţi coletul va fi avizată de conducătorul instituţiei. Nu se admit derogări de la această procedură.

Art. 3. Formularul de împrumut sau adresa oficială pot fi transmise prin serviciul poştal, fax sau poştă electronică.

Art. 4. Numărul maxim de titluri împrumutate este de 5. Fac excepţie manifestările culturale, pentru care instituţiile beneficiare vor întocmi documentaţii justificative.

Art. 5. Biblioteca Naţională decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat.

Art. 6. Următoarele categorii de publicaţii din fondurile Bibliotecii Naţionale nu pot fi împrumutate:

a) publicaţii din depozite solicitate frecvent în sălile de lectură;
b) publicaţii din fondul sălilor de lectură;
c) lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii, antologii, compendii, almanahuri, anuare, calendare, ghiduri, cursuri universitare şi manuale şcolare, teze de doctorat etc.);
d) lucrări din fondurile “Colecţiilor Speciale” (cărţi, manuscrise, benzi magnetice, discuri, casete, fotografii, hărţi etc.), cu excepţia celor solicitate în vederea organizării unor manifestări culturale cu caracter deosebit, pentru care instituţiile beneficiare vor întocmi documentaţii justificative, cu respectarea Hotărârii nr. 1546/18 decembrie 2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
e) documente fragile sau voluminoase.

Art. 7. Perioada de împrumut:
a) pentru instituţiile din Bucureşti: 15 zile
b) pentru instituţiile din provincie: 30 de zile
c) prelungirea perioadei de împrumut: 15 – 30 zile

Cererea de prelungire a perioadei de împrumut se face obligatoriu înainte de expirarea termenului stabilit.

Art. 8. Nerespectarea acestor termene va fi urmată de somaţie în scris, adresată instituţiei respective, semnată de şeful serviciului Comunicarea Colecţiilor şi avizată de conducerea bibliotecii. Publicaţiile respective vor fi returnate obligatoriu în termen de 3 zile de la data primirii somaţiei (data poştei).

Art. 9. Nerestituirea publicaţiilor în urma somaţiei sau deteriorarea documentelor de bibliotecă împrumutate de către instituţiile beneficiare se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată de Comisia de Evaluare a B.N.R. prin aplicarea coeficientului de inflaţie la zi. De asemenea, instituţiei beneficiare i se va suspenda dreptul de împrumut pe o perioadă de 6 luni.

Art. 10. În cazul în care instituţia beneficiară nu poate restitui una sau mai multe din publicaţiile împrumutate, ele vor fi recuperate fizic, în ediţie identică, de la instituţia respectivă.

Art. 11. În cazul când publicaţiile nu pot fi recuperate fizic, în ediţie identică de la instituţia beneficiară, aceasta va achita valoarea de inventar a publicaţiilor, actualizată de Comisia de Evaluare a B.N.R. cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.
De asemenea, instituţiei beneficiare i se va anula dreptul de împrumut interbibliotecar.

Cap. II Împrumutul interbibliotecar internaţional

Art. 1. Serviciul de împrumut interbibliotecar internaţional este gratuit.

Art. 2. Împrumutul interbibliotecar internaţional se efectuează în baza unei adrese oficiale cu semnătură autorizată, ştampilă şi număr de ieşire, emisă de instituţia beneficiară care îşi asumă, de asemenea, obligaţia de a respecta Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe şi prevederile „Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar”. Cererea va specifica toate datele de identificare a publicaţiei străine, nedeţinută de niciuna dintre bibliotecile din ţară ( autor, titlu, editură, an de publicare).

Art. 3. Adresa oficială poate fi transmisă prin serviciul poştal, fax sau poştă electronică.

Art. 4. Cererea de împrumut interbibliotecar internaţional va primi număr de înregistrare şi va fi avizată de şeful Serviciului Comunicarea Colecţiilor.

Art. 5. Pe o adresă se pot împrumuta maximum 5 titluri de carte şi 10 titluri de articole din periodice (cópii).

Art. 6. Perioada de împrumut este de 15 zile, fără drept de prelungire.

Art. 7. Nerestituirea la termen a documentelor străine împrumutate atrage după sine suspendarea dreptului instituţiei respective de a mai beneficia de serviciul de împrumut interbibliotecar internaţional pe o perioadă de 1 an.

Art. 8. În cazul în care instituţia beneficiară nu poate restitui publicaţia străină împrumutată, ea are obligaţia să achite contravaloarea publicaţiei în monedă străină, în condiţiile impuse de biblioteca furnizoare a documentului. De asemenea, instituţiei respective i se va anula dreptul de împrumut interbibliotecar internaţional.

*

Contestaţiile se depun la secretariatul bibliotecii, în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei de sancţionare. Contestaţiile vor fi analizate de Consiliul de Administraţie, iar hotărârea luată în cadrul acestuia rămâne irevocabilă. Ea va fi adusă la cunoştinţă în termen de 10 zile de la data analizării ei.

Formular. Cerere de împrumut interbibliotecar

Dupa completarea corecta a formularului, acesta trebuie trimis prin email la adresa email: imprumut.interbibliotecar@bibnat.ro

Persoană de contact: 
Florin Proțiuc
tel. 021/314.24.34, int. 1122

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.