Skip to content Skip to footer

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Judeţului Bucureşti

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Judeţului Bucureşti

Tip bibliotecă

Casa Corpului Diactic
Website
http://www.ccd-bucuresti.org/index.php/ro/biblioteca
Cod ISIL
Director
prof. Daniel Mălăelea

Persoană de contact

Laura Rudeanu / Marilena Huiu, documentariști

Anul înființării

Istoric
Casa Corpului Didactic Bucureşti are o tradiţie de peste 100 de ani, fiind înfiinţată prin decret regal la 31 ianuarie 1903. Existența acesteia este menționată încă din anul 1883, când exista aşa numita Casa Şcoalelor, cu rol de a lucra pentru „progresul învăţământului şi de a îndruma munca pentru ridicarea poporului… şi a încuraja orice manifestare cu caracter cultural”. Una dintre preocupările importante ale Casei Şcoalelor a fost înfiinţarea de biblioteci, în special asociate şcolilor din mediul rural, beneficiind de implicare şi contribuţiile băneşti ale comunităţilor locale şi mai ales ale învăţătorilor. Casa Şcoalelor, în viziunea şi susţinerea lui Spiru Haret, a devenit un centru de îndrumare socială, în principal pentru sprijinul comunităţilor rurale sau defavorizate, cu rol activ în educarea maselor. La 13 noiembrie 1941 apare pentru prima dată denumirea de Casa Corpului Didactic, fiind o instituţie ce aparţinea de ministerul culturii naţionale şi cultelor. În perioadele 1948-1969, respectiv 1986-1990, activitatea Caselor a fost sau neglijabilă sau pur şi simplu inexistentă, ca urmare a desfiinţării instituţiiilor. Referitor la Bucureşti, la reînfiinţarea în 1990 a instituţiei, Casa Corpului Didactic Bucureşti a funcţionat în sediul iniţial din Bulevardul Elisabeta, nr. 32, clădire a arhitectului Cosntantin Iotzu, fiind un imobil care respecta stilul arhitectural tradiţional şi autohton, clădirea datând din anul 1926. După 10 ani de activitate, sediul Casei Corpului Didactic Bucureşti se schimbă, în prezent activităţile desfăşurându-se în clădirea din Splaiul Independenţei 315 A, sector 6. Casa Corpului Didactic București beneficiază de local propriu, cu spaţii aferente atât desfăşurării activităţilor curente ale compartimentelor, cât şi spaţii de formare – 3 săli, cu o capacitate de cuprindere a 160 de formabili, benefiicind de dotări corespunzătoare: table smart, videoproiectoare, conexiune internet fixă/wireless, calculatoare, suporturi flipchart, copiatoare, scannere, aparate foto. În cadrul proiectului ROSE, al Ministerului Educaţiei, CCD-Bucureşti a fost dotat cu mobilier nou, calculatoare şi laptopuri, reuşind să fie un centru modern, inclusiv cu o reorganizare eficientă a spaţiului destinat informării şi documentării, unde avem peste 20.000 de volume de carte din domeniul educaţional.

Informații colecții

Total documente – 20.000 u.b. Total documente colecții curente: – carte românească: 189.000 – carte străină: 60 – periodice românești: 2 – documente audio-video (CD, CDRom, vinil etc.):350 BIBLIOTECA CASEI CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI pune la dispoziţia utilizatorilor: – peste 20.000 de publicaţii: cărţi de pedagogie, psihologie, ştiinţele educaţiei, metodici şi didactici de predare, cărţi de specialitate din bibliografia examenelor pentru definitivare în învăţământ, grade didactice, titularizare/ încadrare, manuale şcolare şi altele. PROGRAME ŞI GHIDURI programe şcolare (învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, SAM, liceal, postliceal) ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ghiduri de evaluare pe discipline planurile cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar programe pentru grade didactice programe pentru concursul de titularizare/ încadrare în învăţământ subiecte date la concursurile din anii precedenţi modele de lucrări în vederea obţinerii gradului didactic I în învăţământ LEGISLAŢIE Legea Educației Naționale ROF CCD Legea bibliotecilor HG 286/2011 Regulament Ordinul 5556/2011- Regulamentul de organizare si functionare a centrelor de documentare si informare si a bibliotecilor PERIODICE Atelier Didactic – revista Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Tribuna Învăţământului Biblioteca Universul şcolii Monitorul Oficial Examene Alte publicaţii peste 200 de CD-uri cuprinzând soft-uri educaţionale pentru majoritatea ariilor curriculare casete video şi audio cu lecţii de limbă şi literatură română, limbi străine, literatură universală, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, arte şi altele. ACTIVITĂŢI ORGANIZATE DE BIBLIOTECA C.C.D. BUCUREŞTI Activităţi de perfecţionare Organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare pentru bibliotecarii şcolari Organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului şi a bazelor de date pentru bibliotecile şcolare Asigurarea consultanţei în unităţile şcolare pentru bibliotecari. Participarea la activităţi metodice cu bibliotecarii din unităţile de învăţământ Implicarea în comisiile de concurs privind ocuparea posturilor de bibliotecari şcolari în Capitală Realizarea de baze de date Menţine la zi baza de date a bibliotecarilor din Municipiul Bucureşti, a publicaţiilor şi cititorilor bibliotecii C.C.D. şi oferă consultanţă bibliotecilor care folosesc acelaşi soft pentru informatizarea bibliotecii.

Adresă

060043, OP 16, Splaiul Independenţei 315A, sector 6, Bucureşti

Județ

Bucuresti
Telefon
021/313.49.01
Fax
021/313.49.27
Email
ccdbuc@gmail.com
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 8.00 – 16.00
Acces
Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a caselor corpului didactic (Anexa nr. 1 la O.M. nr. 5554/ 07.10.2011) biblioteca casei corpului didactic funcţionează ca: • centru metodologic pentru bibliotecarii/ responsabilii centrelor de documentare şi informare din învăţământul preuniversitar • centru de informare – documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar • centru de organizare de expoziţii permanente de carte, manuale, prezentări şi lansări de carte/ lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artişti, oameni de ştiinţă • centru de organizare de activităţi cultural-artistice şi de loisir Prin activitatea desfăşurată, biblioteca Casei Corpului Didactic sprijină procesul instructiv-educativ şi încearcă să satisfacă în cât mai mare măsură cerinţele de informare, documentare, formare şi perfecţionare ale cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul bucureştean. Accesul și facilitățile bibliotecii: SERVICII Sală de lectură Numărul de locuri: 8 Fotocopiere Scanare Total calculatoare (PC) pentru utilizatori, conectate la internet- 3 Utilizarea și utilizatorii bibliotecii Acces pe baza permisului: 780 Tarife: GRATUIT Împrumut individual: – domenii solicitate: Didactică, metodică, pedagogie, psihologie, evaluare școlară, dirigenție, orientare școlară, psihopedagogie specială, management educațional, educație, educația adulților etc. ACTIVITĂŢI ORGANIZATE DE BIBLIOTECA C.C.D. BUCUREŞTI CCD București este furnizor de formare continuă pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar Biblioteca CCD participă la organizarea tuturor activităților culturale ale CCD București, conform planificării semestriale Consfătuiri anuale ale bibliotecarilor școlari și ale profesorilor documentariști Activitatea de cerc metodic a bibliotecarilor școlari și a profesorilor documentariști Simpozionul municipal ”Generația digitală în biblioteca școlară/ CDI” Workshop ”Accesul la informația online” Participarea la activități metodice prilejuite de Ziua Bibliotecarului din România Tehnici de marketing în structuri infodocumentare Inițiere în biblioteconomie. Organizarea și funcționarea bibliotecilor școlare Resursa umană este reprezentată de: • director – prof Gabriel Vrînceanu ; • profesori metodişti, în număr de 12 cadre didactice, dintre care 8 titulari pe post • informatician, profesor documentarist, bibliotecar, secretar, administrator financiar. Total personal de specialitate, cu normă întreagă: 2
Pagină Facebook/Blog
www.facebook.com/ccdbucuresti.biblioteca

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.