Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anunț – Concurs de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Naţională a României

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Națională a României.

Perioada pentru care se va încheia contractul de management cu câștigătorul concursului de proiecte de management va fi de 5 ani, putând fi afectată de soluția pe care instanța de judecată o va pronunța în dosarul civil nr. 5852/2/2021, trimis spre competentă soluționare la Tribunalul București – Secția a II-a contencios administrativ și fiscal, sens în care se va introduce o clauză de încetare de drept a contractului de management.

Condiţii de participare:

 1. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile[1]:
 4. Domeniul fundamental (DFI) – Științe sociale; Ramura de știință (RSI) – Științe ale comunicării, Domeniul de licență (DL) – Științe ale comunicării;
 5. Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – filologie, Domeniul de licență (DL) – Limbă şi literatură;
 6. Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – istorie,  Domeniul de licență (DL) – Istorie;
 7. Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Studii culturale; Domeniul de licență (DL) – Studii culturale; specializarea – studii culturale;
 8. Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – arte,  Domeniul de licență (DL) – Arte vizuale; specializarea – conservare și restaurare; istoria și teoria artei.
 9. are vechime în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;
 10. are experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 5 ani sau specializări în domeniul managementului[2];
 11. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
 12. nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 13. nu deţine o funcţie de manager[3] la o altă instituţie publică de cultură din România[4];
 14. cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Calendarul concursului:

 • 25.04.2024, aducerea la cunoștința publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
 • 17.05.2024, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
 • 20.05-22.05.2024, selecția dosarelor;
 • 23.05-31.05.2024, analiza proiectelor de management – prima etapă;
 • 03.06-04.06.2024, susținerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
 • în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.
 • Candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de concurs.
 • În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.
 • Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii (Bd. Unirii nr. 22, sector 3), până la data de 17.05.2024 – ora 14:00, la Compartimentul Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. cererea de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
 2. copie după actul de identitate;
 3. curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
 4. copii după diplomele de studii şi, după caz, după documentele care atestă efectuarea unor specializări[5];
 5. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
 7. copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
 8. declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
 9. declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;
 10. proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic de tip PDF  pe suport CD sau DVD – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei sau orice alte elemente care pot duce la identificarea candidatului în cadrul textului, pe suportul tip CD sau DVD sau în proprietăţile fişierului electronic de tip PDF).

Proiectul este limitat la un număr de 90 pagini plus anexe (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat, prima pagină a proiectului de management va fi structurată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a caietului de obiective aprobat; proiectul de management nu va conține alte titluri/capitole/subcapitole, decât cele menționate în structura proiectului de management prevăzută în caietul de obiective aprobat).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură (telefon/fax: 021–224.27.15) sau de la Compartimentul Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii (luni–joi între orele 8:30–17:00; vineri între orele 8:30–14:30).

BIBLIOGRAFIE:

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare;
 • S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
 • Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.
 • Hotărârea Guvernului nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

[1] Studii stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2023-2024.

[2] condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.

[3] astfel cum este definită de prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

[4] condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management.

[5] în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

Documente anexate:

1.1. MODEL cerere de înscriere la concurs de management

1.2. MODEL adeverință de vechime

1.3. MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

1.4. MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere

2. OMC nr. 2810 – caiet de obiective BNaR

2.1. Anexa nr. 1 la caiet de obiective – ROF BNaR – O.M.C. nr. 2746 din 09.03.2020

2.1.1. Modificare ROF BNaR – O.M.C. nr. 3018 din 13.05.2021

2.1.2. Modificare ROF BNaR – O.M.C. nr. 2743 din 16.03.2023

2.1.3. Modificare ROF BNaR – O.M.C. nr. 3307 din 24.08.2023

2.1.4. Modificare ROF BNaR – O.M.C. nr. 2904 din 28.04.2023

2.2. Anexa nr. 2 la caiet de obiective – stat de funcții

2.3. Anexa nr. 3 la caiet de obiective – bugete aprobate

2.4. Anexa nr. 4 – model primă pagină proiect de management

3. OMC nr. 2811 – regulament concurs BNaR

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.