caută:   
 
 

isbn

 


ISBN – INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
 
ISBN este un cod internaţional de identificare a cărţilor, definit prin ISO 2108.

Sistemul ISBN este aplicat în peste 160 de ţări. Activitatea ISBN este administrată la nivel mondial de către Agenţia Internaţională ISBN cu sediul în Londra, iar la nivel naţional de către Centrul Naţional ISBN, parte a Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naţionale a României.

Acordarea codurilor ISBN este un serviciu gratuit, atât pentru edituri, cât şi pentru autorii care publică în regie proprie (ISBN ocazional).

Ce este codul ISBN ?
Centrul Național ISBN
Categorii de documente care primesc cod ISBN
Categorii de documente care nu primesc cod ISBN
Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru edituri
Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru autori (coduri ISBN ocazionale)
Reguli de utilizare a codurilor ISBN
Reguli de utilizare a codurilor ISBN pentru documente electronice
Materiale necesare înscrierii editurii şi obţinerii codurilor ISBN
Materiale necesare la solicitarea de noi coduri ISBN
Întrebări frecvente despre ISBN
Info GDPR
Contact


Ce este codul ISBN?

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii.

Este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă, astfel:

 • prefixul 978 – identifică producţia editorială de carte la nivel internaţional;
 • codul de ţară – indică grupul naţional, lingvistic sau geografic; acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului şi nu limba în care este publicată cartea; 973 si 606 identifică editorii din România
 • codul de editură – identifică editorul documentului; lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor;
 • numărul de identificare a documentului – numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
 • cifra de control – este ultima cifră a codului ISBN; aceasta permite verificarea validităţii codului ISBN.
Avantajele folosirii codului ISBN în România sunt:
 • identificarea unică a documentelor în baze de date bibliografice, evitând astfel confuzia între titlurile identice sau între ediţiile aceluiaşi titlu publicate în formate diferite (tipărit, CD-ROM, DVD-ROM, online);
 • identificarea unică a editurilor în baze de date bibliografice, evitând astfel confuzia între editurile cu aceeaşi denumire;
 • facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare;
 • achiziţia, gestiunea şi distribuţia cărţilor pe baza codului ISBN;
 • participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).
 
Centrul Naţional ISBN

Centrul Naţional ISBN a fost înfiinţat în anul 1989, iar din 1996 funcţionează în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, sub asistenţă de specialitate oferită de Agenţia Internaţională ISBN de la Londra.

Principalele responsabilităţi ale Centrului Naţional ISBN sunt:
 • înregistrarea editurilor din România;
 • acordarea codurilor ISBN pentru editurile din România;
 • acordarea codurilor ISBN pentru persoanele fizice sau juridice cu reședința oficială în România, care editează lucrări în regie proprie, în România;
 • organizarea şi actualizarea bazei de date a editorilor din România şi a codurilor ISBN alocate acestora;
 • raportarea la Agenţia Internaţională ISBN a activităţii editoriale naţionale spre a fi inclusă în Registrul Internaţional al Editorilor – The Global Register of Publishers;
 • realizarea şi distribuirea materialelor informative şi de promovare în scopul implementării corecte a sistemului ISBN în România, în acord cu politica şi strategia Agenţiei Internaţionale ISBN;
 • realizarea instructajelor cu editorii privind modul de folosire a codurilor ISBN.

Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISBN sunt servicii specializate şi gratuite.
 
Categorii de documente care primesc cod ISBN

Sunt identificate prin cod ISBN documentele editate pe teritoriul României, destinate publicului larg, care nu sunt personalizate şi nu apar cu periodicitate sub acelaşi titlu:

 • cărţi şi broşuri tipărite;
 • cărţi şi broşuri electronice offline (CD-ROM sau DVD-ROM) sau online;
 • cărţi şi broşuri în alfabet Braille;
 • cărţi audio pe casete, CD-ROM sau DVD-ROM;
 • publicaţii microformate;
 • atlase şi hărţi;
 • copii digitizate ale cărților tipărite;
 • programe de calculator educaţionale;
 • publicaţii multimedia în care principalul constituent este un text scris.
Notă: Broșura este publicația având până la 48 de pagini. Cartea este publicația având peste 48 pagini.

sus
 
 
Exemple de categorii de produse care nu primesc cod ISBN
 • publicaţii periodice;
 • partituri;
 • pliante;
 • înregistrări audio (altele decât audiobook) sau video;
 • documente cu informaţii de natură efemeră sau personalizată (de exemplu materiale publicitare, orare, jurnale, calendare, afișe, planșe, mape etc.);
 • produse de papetărie (de exemplu: caiete, agende, repertoar, blocuri de desen, mape, tipizate etc.);
 • lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, lucrări obținere grad, teze de doctorat etc.;
 • tipărituri fără pagină de titlu sau text însoţitor;
 • documente personale (curriculum vitae etc);
 • documente interne, instituţionale (proceduri de lucru, regulamente, fişe de post, planuri de lecţie, cataloage şcolare etc);
 • prezentări/ slide-uri/ postere (ppt, pps, print etc.);
 • felicitări, cărți poștale;
 • albume foto personale, ale familiei sau grupurilor;
 • albume cu stickere;
 • documentație proiecte, parteneriate, acorduri între instituţii;
 • programe de calculator, altele decât cele educaţionale;
 • corespondenţă electronică (email, twitter etc.);
 • jocuri printate sau electronice (offline sau online), jucării, inclusiv cele care au la bază personaje din anumite cărți;
 • website-uri, weblog-uri;
 • motoare de căutare;
 • manuale/broșuri cu instrucțiuni de utilizare pentru diferite produse, jocuri, activități, proiecte etc.
Notă!
Stabilirea tipologiei documentare şi evaluarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate este responsabilitatea exclusivă a Centrului Român ISBN şi nu face obicectul negocierii cu editorul/autorul publicaţiei.

sus
 

Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru edituri

Centrul Naţional ISBN acordă editurilor coduri ISBN, în serii de câte 10 coduri, maxim 50 de coduri / solicitare. Editurile atribuie codurile ISBN pe măsura apariţiei cărţilor din portofoliul propriu. Numărul de coduri ISBN solicitate trebuie să fie în concordanţă cu numărul de titluri din planul editorial. Solicitarea de noi coduri ISBN se va face concomitent cu justificarea (obligatorie) a codurilor ISBN solicitate anterior, conform Listei codurilor ISBN utilizate.

 

Codurile ISBN pot fi folosite numai în relaţie cu denumirea oficială a editurii căreia i-au fost acordate.

 

Un editor care are mai multe case de editură şi publică lucrări sub numele fiecăreia, va solicita serii de coduri ISBN pentru fiecare editură.

 

În cazul schimbării adresei, denumirii sau a altor elemente de identificare a editurii, editorul va anunţa în scris Centrul Naţional ISBN, pentru a actualiza înregistrarea din baza de date.

 

Codurile ISBN sunt transmise editorului în scris, prin e-mail. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.

 

Codurile ISBN pentru edituri sunt gratuite.

 
IMPORTANT!
Procedura de acordare a codurilor ISBN se poate modifica pentru editurile care nu participă la Programul CIP (valabil pentru cărţile în format tiparit), acestea primind coduri ISBN unul câte unul numai în cadrul Formularului CIP.
 
sus

Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru autori (coduri isbn ocazionale)

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN pentru lucrări editate ocazional sau în regia autorului. Aceste lucrări nu apar prin intermediul unei edituri. Pentru o lucrare editată ocazional, solicitarea codului ISBN va fi formulată de către autor. Centrul Național ISBN acordă un număr de maxim 2 coduri/autor într-un an calendaristic. În procesul de evaluare a solicitărilor de acordare a codurilor ISBN ocazionale, Centrul Național ISBN va avea în vedere situația publicării unui titlu în formate media diferite (print, online, CD-ROM, etc), sau în diferite limbi, în cursul aceluiași an calendaristic.

 
Materialele necesare pentru acordarea codului ISBN ocazional sunt următoarele:

 

Solicitările se transmit direct din pagina web a Bibliotecii Naționale a României. Codul ISBN se acordă în termen de 2-4 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a materialelor solicitate. În perioadele de sărbători legale sau concedii, termenul poate fi de maximum 5 zile lucrătoare. Codul ISBN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin e-mail. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.

 

Codurile ISBN ocazionale sunt gratuite.

 

Solicitarea de acordare a unui cod ISBN ocazional se face cu maximum 2 săptămâni înainte de momentul în care manuscrisul urmează să fie publicat/tipărit, conform declaraţiei solicitantului.

 

Pe pagina de titlu a lucrărilor editate ocazional vor apărea în mod obligatoriu următoarele informaţii: titlul, autorul, localitatea de publicare şi anulde editare. Nu se va specifica numele unei edituri, fiind lucrări ce nu apar în cadrul vreunei edituri. Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu.

 

Datele declarate de solicitantul codului ISBN ocazional în formularul cerere vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.

 

Important!!!

Lucrările editate ocazional nu primesc Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.
 
 
 
sus
 
 
Reguli de utilizare a codurilor ISBN

Cărţi şi broşuri într-un volum:
Regulă: se alocă un cod ISBN, care se tipăreşte pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.

Lucrarea în mai multe volume:
Regulă: se alocă un cod ISBN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi câte un cod ISBN pentru fiecare volum în parte.

Cele 2 coduri ISBN (codul ISBN general şi codul ISBN specific volumului) ale fiecărui volum se tipăresc pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.


Retipărire (prelungire de tiraj):
Retipărirea reprezintă un nou tiraj al unui document deja publicat. Documentul retipărit nu suferă modificări faţă de documentul original în ceea ce priveşte textul, numele autorului, titlul, anul publicării şi formatul de prezentare.

Sunt admise doar anumite modificări faţă de documentul original: schimbarea preţului, grafica originală a copertei, corectarea greşelilor de ortografie care nu afectează sensul textului, precum şi adăugarea sau suprimarea câtorva rânduri care nu afectează numărul de pagini şi sensul textului.

Regulă: se păstrează codul ISBN original, care se tipăreşte pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.


Ediţie nouă:
Ediţia nouă este documentul care, faţă de original, suferă modificări asupra textului, anului publicării, formatului sau se introduc ilustraţii în interiorul documentului. Numărul ediţiei se raportează la apariţiile în cadrul aceleiaşi edituri.

Regulă: se alocă un nou cod ISBN, care se tipăreşte pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.

Coediţie:
Coediţia este lucrarea realizată în colaborare de 2 sau mai multe edituri, menţionate pe pagina de titlu.
Regulă: fiecare editură acordă lucrării respective câte un cod ISBN din propria serie de coduri. Codurile ISBN vor fi tipărite pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a (fiecare cod ISBN va fi însoţit de numele editurii care l-a alocat).


Ediții în mai multe limbi:

 

Ediția într-o limbă străină este documentul care, față de original, are textul tradus în una sau mai multe limbi străine.

 

Regulă: se acordă cod ISBN pentru fiecare ediție într-o limbă străină diferită față de textul original.

 

Ediții pe mai multe suporturi media:

 

Regulă: pentru documentul editat pe suporturi media diferite (print, online, offline) se acordă cod ISBN, pentru fiecare suport în parte.


Ediții în mai multe formate:
 

Regulă: pentru documentul publicat în formate diferite (copertă simplă/copertă cartonată, formate de dimensiuni diferite, alfabet Braille, etc) se acordă cod ISBN pentru fiecare format în parte.

 

 
sus
 
 

Reguli de utilizare a codurilor ISBN pentru documente electronice

 
Cărţi electronice offline (CD-ROM, DVD-ROM, dischetă)
Cartea electronică (pe suport fizic) este un document având conținut preponderent text (însoţit sau nu de imagini), stocat în formă electronică pe CD-ROM, DVD-ROM, dischetă etc., eligibil pentru identificare prin cod ISBN.
Regulă: se acordă un cod ISBN pentru fiecare tip de suport. Codul ISBN va fi menționat pe orice etichetă ataşată permanent suportului fizic şi pe ecranul de prezentare.

Cărţi electronice online
Cartea electronică online este un document având conținut preponderent text (însoţit sau nu de imagini), cu elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare), stocat într-un fişier electronic în diferite formate (epub, pdf, mobi etc.) şi transmis prin mijloace electronice (internet), eligibil pentru identificare prin cod ISBN.
Reguli:
a. se alocă un cod ISBN distinct pentru fiecare format (epub, pdf, mobi etc);
b. se alocă un cod ISBN distinct pentru fiecare ediţie cu un sistem de protecţie tip DRM diferit (ADOBE ACS4, Apple Fairplay, OMA - Open Mobile Alliance, social DRM etc).
c. se acordă coduri ISBN diferite pentru ediţiile care au acelaşi tip de sistem de protecţie DRM, dar au drepturi de utilizare media diferite (copiere, imprimare/tipărire etc).
Codul ISBN se menţionează pe ecranul de prezentare al documentului.

Copii digitizate ale cărților tipărite
Copiile digitizate ale cărților tipărite sunt documentele tip monografie a căror informaţie este captată în format digital cu ajutorul unui echipament tehnic digital (cameră digitală, scanner etc).
Regulă: se alocă un cod ISBN distinct, diferit de cel al ediţiei tipărite, cod care se menţionează pe ecranul de prezentare.

Programe de calculator educaţionale
Programul de calculator educaţional reprezintă un produs software ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care are scop educaţional.
Regulă: se alocă un cod ISBN care se menţionează pe ecranul de prezentare şi/sau pe coperta suportului fizic.

Publicaţii multimedia în care principalul constituent este textul scris
Publicaţiile multimedia sunt publicaţii pe suport informatic, care conţin text, imagine, sunet, animaţie grafică având elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare).
Regulă: sunt identificate prin cod ISBN care se menţionează pe ecranul de prezentare şi/sau coperta suportului fizic.

Cărţi audio (audiobooks)
 
Audiobook-ul reprezintă un text înregistrat cu voce (însoțit sau nu de fundal muzical și efecte sonore), având elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare, etc), în formă de fișier electronic, transmis și audiat prin mijloace electronice.
Regulă: sunt identificate prin cod ISBN, care se menţionează pe produs şi/sau pe orice etichetă ataşată permanent acestuia.


Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri şi obţinerea de coduri ISBN


Activitatea de editare carte este menţionată la Secţiunea J - Informaţii şi comunicaţii - Diviziunea 58, Grupa 581, Clasa 5811.

Pentru înregistrarea unei edituri este necesar să telefonaţi pentru programare, la tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035, luni-vineri, între orele 12-16.

Înregistrarea editurii se va face numai în prezenţa directorului sau a persoanei desemnate să se ocupe de activitatea editorială (cu împuternicire scrisă în acest sens).

La înregistrare, editorii primesc o primă serie de 10 coduri ISBN.

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor înscrise în formularul-cerere. Aceste date vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.


 
Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri care va funcţiona în cadrul unui SRL

 

 1. Statutul societăţii, în care se prevede activitatea de editare carte – original;
 2. Sentinţa judecătorească - original;
 3. Certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului – original şi copie;
 4. Planul editorial - Model de plan editorial

Important!
Societăţile comerciale înfiinţate înainte de 01.01.2008 trebuie să-şi preschimbe actele conform prevederilor noii ediţii a Clasificării Economiei Naţionale – CAEN.

Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri care va funcţiona în cadrul unei fundaţii sau asociaţii

 
 1. Statutul fundaţiei sau asociaţiei non-profit, în care se prevede activitatea de editare carte – original;
 2. Sentinţa judecătorească - original şi copie;
 3. Planul editorial - Model de plan editorial
 
Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri care va funcţiona în cadrul unei asociaţii familiale sau pentru o persoană fizică autorizată

 

 1. Certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului - original şi copie;
 2. Certificat constatator în care se prevede activitatea de editare carte;
 3. Planul editorial - Model de plan editorial

 

Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri care va funcţiona în cadrul unui centru de cultură
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de cultură, în care se prevede activitatea de editare carte – copie;
 2. Planul editorial - Model de plan editorial
 
Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul Casei Corpului Didactic (CCD)
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al CCD, în care se prevede activitatea de editare carte – copie;
 2. Planul editorial - Model de plan editorial
 
Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul Consiliului Judeţean (CJ)
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al CJ, în care se prevede activitatea de editare carte – copie;
 2. Planul editorial - Model de plan editorial
 
Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul unei universităţi

 1. Carta universităţii, în care se prevede activitatea de editare carte – copie;
 2. Planul editorial - Model de plan editorial
 
sus
 

Solicitarea de noi coduri ISBN

Solicitarea de noi coduri ISBN se face concomitent cu transmiterea Listei codurilor ISBN utilizate - în dreptul fiecărui cod ISBN se va trece titlul, autorul, formatul şi stadiul lucrării la momentul justificării codului ISBN. Lista se referă la ultima serie de coduri ISBN utilizată şi trebuie să fie un document cu antetul editurii – adresa, telefon, fax, email, pagina web (permiţând astfel actualizarea datelor de identificare), semnat şi scris, obligatoriu, la calculator.
 

Lista codurilor ISBN utilizate va fi transmisa prin e-mail ().

 

În urma recepţionării corecte şi complete a Listei codurilor ISBN utilizate se va emite şi transmite către editor (prin e-mail) noua serie de coduri ISBN.

 
 
 
sus
 
 
Întrebări frecvente despre ISBN
 
 
 1. Codul ISBN asigură exclusivitate asupra denumirii editurii sau denumirii cărţii?
  Nu. Acordarea codului ISBN pentru un titlu de carte nu conferă exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului cărţii.
  Pentru protejarea denumirii editurii este necesară înregistrarea mărcii la O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).
 2. Pentru un document ce va fi tipărit într-o altă ţară, dar editorul este din România, unde se va solicita codul ISBN ?
  Codul ISBN este întotdeauna acordat editorului (sau după caz autorului) şi nu tipografului sau unor terțe persoane. Centrul Național ISBN are competențe în identificarea publicațiilor ce apar numai pe teritoriul României, editate fie de edituri înregistrate în România, fie în cazul editării ocazionale, de autori cu reședința în România.
 3. Unde se tipărește codul ISBN?
  Pentru cărțile realizate în cadrul editurilor, codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu în cadrul descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a. Pentru cărțile editate ocazional, pentru care nu se realizează descriere CIP, codul ISBN se tipărește pe verso paginii de titlu și pe coperta a IV-a.
 4. Ce se poate face dacă ISBN-ul a fost tipărit greşit pe carte?
  Există mai multe feluri de greşeli: inversarea cifrelor, cifre în plus, cifre mai puţine, o cifră greşită, atribuirea aceluiaşi ISBN şi pentru ediţia nouă, lipsa ISBN-ului pentru partea generală a unei lucrări în mai multe volume, păstrarea aceluiaşi ISBN pentru un caiet de exerciţii atunci când acesta este însoţit şi de un manual, atribuirea unui ISBN acordat altui editor, etc. Toate aceste greşeli dăunează identificării documentului.
  Dacă nu se poate corecta codul ISBN în timp util, ar trebui cel puţin să se semnaleze greşeala inserând o erată în document.
  Dacă nici acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire să se acorde codul ISBN corect.
 5. Ce se poate face dacă s-a pierdut lista cu ISBN-uri?
  Va fi contactat Centrul Naţional ISBN.
  În nici un caz editorii nu vor crea singuri coduri ISBN.
 6. Un document poate fi identificat prin 2 tipuri de coduri?
  Da.
  -în cazul în care o monografie face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
  -în cazul în care un document conţine o parte monografică şi o alta muzicală (ex. partituri), aceasta va avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică partea monografică şi un cod ISMN care identifică partea muzicală.
 7. Care este relaţia dintre codul ISBN şi codul de bare?
  Codul EAN 13 poate fi generat pe baza codului ISBN.
  Un cod de bare nu este un cod ISBN şi nici un cod ISBN nu este un cod de bare.
 8. Care este relaţia între ISBN şi copyright?
  Codul ISBN este codul de identificare a unei cărţi, pe plan internaţional. El nu are valoare juridică şi nici nu oferă protecţie privind dreptul de autor.
 9. Un editor poate primi tipul de cod pe care îl solicită în mod expres?
  Nu. Acordarea codului de identificare a unui document se face în urma analizei tipologiei documentului prezentat, a informaţiilor furnizate de editori şi a criteriilor de eligibilitate în vigoare. Este responsabilitatea Centrului Naţional să stabilească tipul de cod aplicabil pentru fiecare document, în concordanţă cu normele şi standardele în vigoare.
 10. Pot solicita cod ISBN în scop de promovare și marketing?
  Nu. Codul ISBN are rol de identificare și se acordă numai documentelor eligibile, ce urmează a fi publicate și distribuite publicului larg.
 11. Un pachet cu produse diferite, printre care și o carte, poate fi identificat prin cod ISBN?
  Cartea poate fi identificată prin cod ISBN, nu și celelalte produse (jucării, produse alimentare, băuturi etc).
 12. Un cetățean de origine română, dar rezident într-o altă țară, care dorește să publice o carte în țara respectivă, poate solicita cod ISBN din România?
  Centrul Român ISBN poate acorda coduri ISBN numai pentru editurile înregistrate pe teritoriul României sau cetățenilor români, rezidenți în România. Pe publicația respectivă trebuie să fie precizat locul publicării – o localitate din România.
 13. Se acordă cod ISBN pentru materiale didactice, ex. planuri de lecție, prezentări Power Point, cataloage de note, caietul clasei, caietul elevului, caietul părintelui, proceduri de lucru, regulamente etc?
  Nu. Aceste documente nu sunt eligibile pentru identificare prin cod ISBN, nefiind destinate publicului larg și/sau fiind produse personalizate.
 14. Cine trebuie să solicite codul ISBN pentru o publicație online editată în regie proprie și postată pe o platformă online?
  În cazul în care platforma online reprezintă un instrument de distribuție, codul ISBN îl va solicita autorul.
  În cazul în care platforma aparține unei edituri, având și funcțiuni de administrare a metadatelor, codul ISBN îl va acorda editura.
 15. Cum se acordă codul ISBN pentru un CD-ROM ce conține mai multe monografii (cărți)?
  Se acordă un cod ISBN general pentru produs (CD-ROM), în integralitatea sa și câte un cod ISBN pentru fiecare monografie în parte.
 16. Programele software primesc cod ISBN?
  Da. Programele software primesc cod ISBN, numai în măsura în care acestea au un rol educational. Codul ISBN trebuie imprimat pe CD-ROM (copertă şi pe disc) şi pe ecranul de prezentare, în funcţie de suportul documentului.
 17. Lucrările manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale se identifică prin cod ISBN?
  Se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare etc), cu apariţie unică, titlu diferit la fiecare apariţie, fără elemente de numerotare, periodicitate sau continuitate sub acelaşi titlu.
  Nu se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare, etc), cu apariţie periodică, sub acelaşi titlu, pe o perioadă de timp nelimitată, cu elemente de numerotare. Pentru acest caz se folosește identificarea prin cod ISSN.
  În cazul în care un volum conţinând lucrările unei manifestări ştiinţifice face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
  Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza paginii de titlu şi a informaţiilor furnizate de editori în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător.
 18.  
  Info GDPR

  Centrul Român ISBN este responsabil cu atribuirea codurilor ISBN atât pentru editurile de carte înregistrate, cât și pentru editorii ocazionali, care au sediul/domiciliul în România. Pentru îndeplinirea acestei atribuţii, prin intermediul documentelor tipizate specifice, disponibile în mod public pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (www.bibnat.ro), secţiunea ISBN, Centrul Român ISBN colectează o serie de informaţii despre fiecare entitate înregistrată (fie aceasta o persoană fizică sau o organizaţie), informaţii pe care le actualizează periodic sau de câte ori este necesar.

  Informaţiile, altele decât cele cu caracter bibliografic, colectate de Centrul Naţional ISBN includ:
 • în cazul editurilor: denumire editură, adresă de email, număr de telefon (fax), persoană de contact/director;
 • în cazul editorilor ocazionali (care editează în regie proprie): nume şi prenume, adresa poştală personală, adresă de email, număr de telefon.
  Informaţiile menţionate mai sus, printre care şi date cu caracter personal, care pot face obiectul prevederilor din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) sunt colectate de Centrul Naţional ISBN, prelucrate şi transmise Agenției Internaționale ISBN de la Londra.

  Colectarea datelor personale este necesară din următoarele motive:

 1. permite înregistrarea editurilor/editorilor ocazionali români şi atribuirea codurilor ISBN. Furnizarea acestor informaţii este obligatorie pentru a permite atribuirea codurilor ISBN, atribuţie esenţială a Centrului Naţional ISBN stabilită prin legislaţia naţională specifică (Legea nr. 334/2002, Legea nr. 186/2003, Legea nr. 111/1995, SR-ISO 2108:2006), precum şi prin Contractul ISBN de afiliere a României la reţeaua internaţională ISBN.
 2. permite Centrului Naţional ISBN să realizeze baza de date a editurilor/editorilor ocazionali din România, referenţialul naţional, oficial al domeniului, pe care o transmite Agenţiei Internaţionale ISBN de la Londra, pentru a fi inclusă în Registrul Internaţional al Editorilor (a se vedea http://www.grp.isbn-international.org).

 3. Registrul Internaţional al Editorilor (RIE), bază de date accesibilă în mod public conţine informaţii referitoare la editori din peste 200 de ţări şi teritorii, informaţii furnizate de agenţiile naţionale ISBN. Registrul Internaţional al Editorilor conţine informaţii actualizate periodic de centrele naţionale, referitoare la fiecare editură/editor ocazional: denumire/nume şi prenume, adresă poştală, numere de telefon (eventual fax), email şi indicativele de coduri ISBN (în cazul editurilor) sau codul/codurile ISBN în cazul editorilor ocazionali.

  Editura/editorul ocazional (persoană fizică sau organizaţie) poate opta pentru secretizarea datelor cu caracter personal, altele decât denumirea editurii/numele şi prenumele editorului ocazional și indicativele de editură (în cazul editurilor) sau a codurilor ISBN (în cazul editorilor ocazionali).

  Cu toate acestea, se recomandă ca datele de contact să fie disponibile în mod public, pentru o bună vizibilitate în bazele de date şi pe piaţa de carte românească, în general.

  Datele de contact, colectate prin intermediul documentelor tipizate specifice vor fi publice în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României (în cazul editurilor) şi în Registrul Internaţional al Editorilor (pentru edituri şi editori ocazionali), în urma acordului exprimat şi fără a fi necesare alte demersuri suplimentare.

  Dacă editura/editorul ocazional doreşte ca oricare din datele cu caracter personal, altele decât denumire editură/nume şi prenume editor ocazional comunicate să fie secretizate, este necesar să exprime această opţiune în cadrul documentelor tipizate specifice şi să contacteze în scris Centrul Român ISBN, la adresa de email În acest caz, atât Centrul Naţional ISBN, cât şi Agenţia Internaţională ISBN de la Londra vor păstra toate datele de contact în înregistrări private.

  De asemenea, colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul documentelor tipizate specific ISBN permite Depozitului legal central şi celor locale să comunice cu editurile/editorii ocazionali în vederea colectării publicaţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1995 republicată.

  Există oricând posibilitatea de a modifica opţiunea de publicare/secretizare a datelor care intră sub incidenţa regulamentelor GDPR, prin transmiterea unui mesaj în acest sens, pe adresa de email:

  Contact

  CENTRUL NAŢIONAL ISBN
  BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
  cod 030833, Bucureşti
  Tel.: 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035 (luni-joi 10.00 - 15.00, vineri 10.00 - 13.00)
  Email:
  Responsabil Centrul Naţional ISBN: Mihaela-Laura STANCIU
  Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

Formular pentru acordarea codului ISBN ocazional
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii

Titlul lucrării* 
Subtitlul lucrării 
Nume, Prenume autor* 
Localitate de publicare* (localitatea de domiciliu a solicitantului) 
Data tipăririi (ll/aaaa)* 
Data publicării (ll/aaaa)* 
Mediu de publicare*  tipărit
CD/DVD
audio-book
online
Pentru mediul online, indicați formatul de publicare  pdf
epub
mobi
kindle
altele
În cazul în care ați bifat "altele", precizați formatul 
Pentru mediul online, indicați adresa (url)* 
Subiectul lucrării* 
Tiraj* 
Pagina de titlu* 
Nume, Prenume solicitant* 
Calitate solicitant*  autor al lucrării
deținător al dreptului de autor
coordonator al lucrării
traducător al lucrării
Adresa poștală*
Localitate* 
Județ* 
Telefon* 
Email* 
Data solicitării* 
GDPR: Informaţii specifice referitoare la colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal pot fi consultate la rubrica “Info GDPR”.
Acord de publicare a datelor personale completate în acest formular 
Introduceți rezultatul adunării (antispam)*  7 + 6

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Mihai Eminescu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” (etaj 5)
luni - vineri: 09:00-17:00

Dragi utilizatori,
Vă anunţăm inchiderea pentru public a Arhivei Istorice din cadrul Colecţiilor Speciale în perioada 26.07.2021 – 08.08. 2021
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2021 Biblioteca Naţională a României