caută:   
 
 

isbn

 


ISBN – INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER


 
ISBN este un cod internaţional de identificare a cărţilor, definit prin ISO 2108.

Sistemul ISBN este aplicat în peste 160 de ţări. Activitatea ISBN este administrată la nivel mondial de către Agenţia Internaţională ISBN cu sediul în Londra, iar la nivel naţional de către Centrul Naţional ISBN, parte a Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naţionale a României.

Acordarea codurilor ISBN este un serviciu gratuit, atât pentru edituri, cât şi pentru autorii care publică în regie proprie (ISBN ocazional).


Ce este codul ISBN ?
Centrul Național ISBN
Categorii de documente care primesc cod ISBN
Categorii de documente care nu primesc cod ISBN
Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru edituri
Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru autori (coduri ISBN ocazionale)
Reguli de utilizare a codurilor ISBN
Reguli de utilizare a codurilor ISBN pentru documente electronice
Materiale necesare înscrierii editurii şi obţinerii codurilor ISBN
Întrebări frecvente despre ISBN
Info GDPR
Contact


Ce este codul ISBN?

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii.

Este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă, astfel:

 • prefixul 978 – identifică producţia editorială de carte la nivel internaţional;
 • codul de ţară – indică grupul naţional, lingvistic sau geografic; acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului şi nu limba în care este publicată cartea; 973 si 606 identifică editorii din România
 • codul de editură – identifică editorul documentului; lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor;
 • numărul de identificare a documentului – numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
 • cifra de control – este ultima cifră a codului ISBN; aceasta permite verificarea validităţii codului ISBN.
Avantajele folosirii codului ISBN în România sunt:
 • identificarea unică a documentelor în baze de date bibliografice, evitând astfel confuzia între titlurile identice sau între ediţiile aceluiaşi titlu publicate în formate diferite (tipărit, CD-ROM, DVD-ROM, online);
 • identificarea unică a editurilor în baze de date bibliografice, evitând astfel confuzia între editurile cu aceeaşi denumire;
 • facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare;
 • achiziţia, gestiunea şi distribuţia cărţilor pe baza codului ISBN;
 • participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).
Codul ISBN acordat unui produs nu certifică faptul că acel produs este o “carte”. 
Codul ISBN nu are semnificaţie materială sau juridică. Codul ISBN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii şi nu protejează dreptul de autor asupra unei lucrări.

 
Centrul Naţional ISBN

Centrul Naţional ISBN a fost înfiinţat în anul 1989, iar din 1996 funcţionează în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, sub asistenţă de specialitate oferită de Agenţia Internaţională ISBN de la Londra.

Principalele responsabilităţi ale Centrului Naţional ISBN sunt:
 • înregistrarea editurilor din România;
 • acordarea codurilor ISBN pentru editurile din România;
 • acordarea codurilor ISBN pentru persoanele fizice sau juridice cu reședința oficială în România, care editează lucrări în regie proprie, în România;
 • organizarea şi actualizarea bazei de date a editorilor din România şi a codurilor ISBN alocate acestora;
 • raportarea la Agenţia Internaţională ISBN a activităţii editoriale naţionale spre a fi inclusă în Registrul Internaţional al Editorilor – The Global Register of Publishers;
 • realizarea regulamentelor specifice, a standardului de servicii, a materialelor informative şi de promovare în scopul implementării corecte a sistemului ISBN în România, în acord cu politica şi strategia Agenţiei Internaţionale ISBN;
 • realizarea instructajelor cu editorii privind modul de folosire a codurilor ISBN și a denumirii editurii.

Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISBN sunt servicii specializate şi gratuite.
Dreptul de autor asupra materialelor realizate în cadrul Centrului Naţional ISBN aparţine Bibliotecii Naţionale a României. Folosirea integrală sau parţială a acestor materiale, fără acordul scris al Bibliotecii Naţionale a României şi fără menţionarea sursei intră sub incidenţa Legii dreptului de autor.

 
Categorii de documente care primesc cod ISBN

Centrul Naţional ISBN acordă coduri ISBN pentru identificarea publicaţiilor editate pe teritoriul României, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, nu sunt personalizate, sunt destinate publicului larg şi nu apar cu periodicitate sub același titlu:

 • cărţi şi broşuri tipărite;
 • cărţi şi broşuri electronice offline (ex. CD-ROM) sau online;
 • cărţi şi broşuri în alfabet Braille;
 • cărţi audio;
 • publicaţii microformate;
 • atlase şi hărţi;
 • copii digitizate ale cărților tipărite;
 • programe de calculator educaţionale;
 • publicaţii multimedia în care principalul constituent este un text scris.
Notă: Broșura este publicația având până la 48 de pagini. Cartea este publicația având peste 48 pagini.

sus
 
 
Exemple de categorii de produse care nu primesc cod ISBN
 • publicaţii periodice;
 • partituri;
 • pliante;
 • înregistrări audio (altele decât audiobook) sau video;
 • documente cu informaţii de natură efemeră sau personalizată (de exemplu materiale publicitare, orare, jurnale, calendare, afișe, planșe, mape, albume etc.);
 • publicații de unică folosință tip sudoku, cuvinte încrucișate, caiete de colorat etc.;
 • produse de papetărie (de exemplu: caiete, agende, repertoare, blocuri de desen, mape, tipizate etc.);
 • lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, lucrări obținere grad, teze de doctorat etc.;
 • documente personale (curriculum vitae etc);
 • documente interne, instituţionale (proceduri de lucru, regulamente, fişe de post, planuri de lecţie, cataloage şcolare, caietul clasei, caietul elevului, caietul părintelui, caietul învățătorului/educatorului/dirigintelui etc.);
 • prezentări/ slide-uri/ postere (ppt, pps, tipărite etc.);
 • felicitări, cărți poștale;
 • albume foto personale, ale familiei sau grupurilor;
 • albume cu stickere;
 • documentație proiecte, parteneriate, acorduri între instituţii;
 • programe de calculator, altele decât cele educaţionale;
 • corespondenţă electronică (e-mail, twitter etc.);
 • jocuri tipărite sau electronice (offline sau online), jucării, inclusiv cele care au la bază personaje din anumite cărți;
 • website-uri, blog-uri, postări în rețelele de social media;
 • motoare de căutare;
 • manuale/broșuri cu instrucțiuni de utilizare pentru diferite produse, jocuri, activități, proiecte etc.
Notă!
Listele de mai sus nu sunt limitative.
Stabilirea tipologiei documentare şi evaluarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate este responsabilitatea exclusivă a Centrului Român ISBN şi nu face obicectul negocierii cu editorul/autorul publicaţiei.

sus
 
Acordarea codurilor ISBN pentru edituri

Centrul Naţional ISBN acordă editurilor coduri ISBN, în serii de câte 10 coduri, maxim 50 de coduri / solicitare. Prima serie de 10 coduri este acordată în procesul de înregistrare a editurii. Următoarele serii sunt acordate la cerere. Numărul de coduri ISBN solicitate trebuie să fie în concordanţă cu numărul de titluri din planul editorial și/sau cu ritmul de folosire a codurilor ISBN. Centrul Național ISBN are decizia finală asupra numărului de coduri ISBN (între 10 și 50) ce poate fi atribuit la solicitarea unei edituri, fiind responsabil de gestionarea corectă și judicioasă a codurilor ISBN din portofoliul național.

 

Editurile atribuie codurile ISBN din portofoliul propriu, pentru lucrările eligibile, publicate în cadrul editurii, pe măsura apariţiei acestora. Codurile ISBN pot fi folosite numai în relaţie cu denumirea oficială, unică a editurii căreia i-au fost acordate.


Solicitarea de noi coduri ISBN se va face concomitent cu justificarea (obligatorie) a codurilor ISBN solicitate anterior, conform Listei codurilor ISBN utilizate.

 

Lista codurilor ISBN utilizate trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele informații:

 • pentru publicaţiile care intră în Programul CIP trebuie să fie specificată data solicitării descrierii CIP;
 • pentru publicaţiile tipărite la cerere (print-on-demand) trebuie să fie indicat URL-ul site-ului pe care a fost promovată publicaţia;
 • pentru lucrările online trebuie să fie indicat URL-ul (link-ul) la care poate fi accesată publicaţia.

 

În cazul în care Lista codurilor ISBN utilizate conţine titluri publicate sub pseudonim este necesară completarea ambelor nume, pseudonim şi nume real al autorului. 


Nu se pot acorda coduri ISBN în continuare în situaţia în care toate titlurile din lista anterioară (max. 50 de titluri) sunt încă în curs de publicare, la momentul solicitării de noi coduri.


Centrul Naţional ISBN verifică Lista codurilor ISBN utilizate trimisă de editură, respectiv datele de contact ale editurii, modul de acordarea a codurilor ISBN, tipologia documentară identificată prin codurile ISBN, stadiul lucrărilor, perioada de utilizare a seriei respective de coduri ISBN. 


Termenul de soluționare a solicitărilor corecte și complete este de maxim 5 zile lucrătoare, dar se urmărește transmiterea cu celeritate a codurilor ISBN. 


În cazul în care Lista codurilor ISBN utilizate este incompletă sau utilizarea codurilor ISBN se dovedește a fi incorectă, Centrul Naţional ISBN va notifica editura, prin e-mail, iar procedura de acordare de noi coduri ISBN va fi suspendată până la remedierea situaţiei.  


Centrul Naţional ISBN monitorizează modul de utilizare a codurilor ISBN și a denumirii editurii și poate lua măsura schimbării procedurii de acordarea a codurilor ISBN pentru edituri:

- când se constată erori repetate în modul de utilizare a codurilor ISBN şi/sau a denumirii editurii;

- când editorul împiedică colectarea corectă, completă şi la termen a metadatelor aferente titlurilor identificate prin codurile ISBN utilizate (ex. neparticiparea la Programul CIP, lipsa URL-urilor pentru publicatiile online sau pentru cele tipărite la cerere, etc). 

Schimbarea procedurii de acordare a codurilor ISBN va fi aplicată numai după ce erorile constatate au fost semnalate editorului şi au fost adresate  modalităţile de remediere. 

Centrul Naţional ISBN va notifica editorul, prin e-mail, în legătură cu schimbarea procedurii de acordare a codurilor ISBN. 

Editura nu va mai primi serii de coduri ISBN, în avans, ci va primi cod ISBN individual, pentru fiecare titlu în curs de publicare.

Acordarea de coduri ISBN individuale pentru edituri se va face pe o perioadă limitată de 6 luni – 1 an, după care activitatea editorială va fi reevaluată. 

În cazuri excepționale și bine întemeiate, Centrul Național ISBN, cu acordul Agenției Internaționale ISBN poate sista accesul la serviciile ISBN.


Codurile ISBN sunt transmise (exclusiv) editorului în scris, prin e-mail. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.


Codurile ISBN pentru edituri sunt gratuite.

 
sus

Acordarea codurilor ISBN pentru autori (coduri isbn ocazionale)

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN pentru lucrări editate ocazional sau în regia autorului (cetăţean român cu domiciliul în România). Aceste lucrări nu apar prin intermediul unei edituri.

Pentru o lucrare editată ocazional, solicitarea codului ISBN va fi formulată de către autor. 

Centrul Național ISBN acordă un număr de maxim 2 coduri/autor într-un an calendaristic. Dacă sunt necesare mai multe coduri ISBN, autorul va apela la serviciile unei edituri înregistrate, deţinătoare de coduri ISBN în regim de editură sau se va analiza necesitatea înfiinţării unei edituri.


Materialele necesare pentru acordarea codului ISBN ocazional sunt următoarele:

Centrul Național ISBN își rezervă dreptul de a solicita şi alte documente relevante pentru stabilirea corectă a tipologiei și/sau a eligibilității pentru identificare prin cod ISBN. 


Solicitările incomplete sau incorecte, pentru care au fost trimise emailuri de informare vor rămâne în lucru până la soluţionarea completă a problemei, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, după care procedura trebuie reluată. 

Codul ISBN se solicită cu maxim 30 de zile înaintea publicării. 

Codul ISBN se acordă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a tuturor materialelor solicitate. În situaţii complexe care necesită cercetări şi corespondenţă internă şi/sau internaţională, termenul de răspuns poate creşte.


Codul ISBN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin e-mail, pe adresa completată în Formular. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.


În urma transmiterii solicitării de acordare a codului ISBN ocazional pot apărea diverse situații de neconformitate: neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, fals în declaraţii, lipsa materialelor însoțitoare, pagină de titlu care nu respectă normele de editare, neconformitate între datele din Formular și cele de pe publicație, solicitări care exced numărul maxim de coduri ISBN care pot fi acordate unui solicitant, în cursul unui an calendaristic, etc. În aceste situații, solicitantul va primi o informare prin e-mail, pe adresa completată în Formular. În cazul în care neconformitățile semnalate nu sunt remediate de către solicitant, cererea de acordare a codului ISBN ocazional va fi respinsă.

Codurile ISBN ocazionale sunt gratuite.


Pe pagina de titlu a lucrărilor tipărite editate ocazional sau pe coperta lucrărilor electronice offline (CD-ROM) şi online vor apărea în mod obligatoriu următoarele informaţii: titlul, autorul, localitatea de publicare (localitatea de domiciliu a autorului/solicitantului codului ISBN) şi anul de editare. Nu se va specifica numele unei edituri, fiind lucrări ce nu apar în cadrul vreunei edituri. Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu.


Atenție! În Formularul-cerere pentru acordarea codului ISBN ocazional (de autor) se vor completa datele de contact ale autorului (și totodată solicitantul codului ISBN): adresa poștală, telefon și e-mail. Completarea Formularului-cerere pentru acordarea codului ISBN ocazional cu date false reprezintă fals în declarații și intră sub incidența legii.


Important!!! Lucrările editate ocazional nu primesc Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

sus
 
Reguli de utilizare a codurilor ISBN

Cărţi şi broşuri într-un volum:
Regulă: se alocă un cod ISBN, care se tipăreşte pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.

Lucrarea în mai multe volume:
Regulă: se alocă un cod ISBN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi câte un cod ISBN pentru fiecare volum în parte.

Cele 2 coduri ISBN (codul ISBN general şi codul ISBN specific volumului) ale fiecărui volum se tipăresc pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.


Retipărire (prelungire de tiraj):
Retipărirea reprezintă un nou tiraj al unui document deja publicat. Documentul retipărit nu suferă modificări faţă de documentul original în ceea ce priveşte textul, numele autorului, titlul, anul publicării şi formatul de prezentare.

Sunt admise doar anumite modificări faţă de documentul original: schimbarea preţului, grafica originală a copertei, corectarea greşelilor de ortografie care nu afectează sensul textului, precum şi adăugarea sau suprimarea câtorva rânduri care nu afectează numărul de pagini şi sensul textului.

Regulă: se păstrează codul ISBN original, care se tipăreşte pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.


Ediţie nouă:
Ediţia nouă este documentul care, faţă de original, suferă modificări asupra textului, anului publicării, formatului sau se introduc ilustraţii în interiorul documentului. Numărul ediţiei se raportează la apariţiile în cadrul aceleiaşi edituri.

Regulă: se alocă un nou cod ISBN, care se tipăreşte pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.

Coediţie:
Coediţia este lucrarea realizată în colaborare de 2 sau mai multe edituri, menţionate pe pagina de titlu.
Regulă: fiecare editură acordă lucrării respective câte un cod ISBN din propria serie de coduri. Codurile ISBN vor fi tipărite pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a (fiecare cod ISBN va fi însoţit de numele editurii care l-a alocat).


Ediții în mai multe limbi:

 

Ediția într-o limbă străină este documentul care, față de original, are textul tradus în una sau mai multe limbi străine.

 

Regulă: se acordă cod ISBN pentru fiecare ediție într-o limbă străină diferită față de textul original.

 

Ediții pe mai multe suporturi media:

 

Regulă: pentru documentul editat pe suporturi media diferite (print, online, offline) se acordă cod ISBN, pentru fiecare suport în parte.


Ediții în mai multe formate:
 

Regulă: pentru documentul publicat în formate diferite (copertă broșată/copertă cartonată, formate de dimensiuni diferite, alfabet Braille, etc) se acordă cod ISBN pentru fiecare format în parte.

 

 
sus
 
 

Reguli de utilizare a codurilor ISBN pentru documente electronice

 
Cărţi electronice offline (CD-ROM, DVD-ROM, dischetă)
Cartea electronică (pe suport fizic) este un document având conținut preponderent text (însoţit sau nu de imagini), stocat în formă electronică pe CD-ROM, DVD-ROM, dischetă etc., eligibil pentru identificare prin cod ISBN.
Regulă: se acordă un cod ISBN pentru fiecare tip de suport. Codul ISBN va fi menționat pe orice etichetă ataşată permanent suportului fizic şi pe ecranul de prezentare.

Cărţi electronice online
Cartea electronică online este un document având conținut preponderent text (însoţit sau nu de imagini), cu elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare), stocat într-un fişier electronic în diferite formate (epub, pdf, mobi etc.) şi transmis prin mijloace electronice (internet), eligibil pentru identificare prin cod ISBN.
Reguli:
a. se alocă un cod ISBN distinct pentru fiecare format (epub, pdf, mobi etc);
b. se alocă un cod ISBN distinct pentru fiecare ediţie cu un sistem de protecţie tip DRM diferit (ADOBE ACS4, Apple Fairplay, OMA - Open Mobile Alliance, social DRM etc).
c. se acordă coduri ISBN diferite pentru ediţiile care au acelaşi tip de sistem de protecţie DRM, dar au drepturi de utilizare media diferite (copiere, imprimare/tipărire etc).
Codul ISBN se menţionează pe ecranul de prezentare al documentului.

Copii digitizate ale cărților tipărite
Copiile digitizate ale cărților tipărite sunt documentele tip monografie a căror informaţie este captată în format digital cu ajutorul unui echipament tehnic digital (cameră digitală, scanner etc).
Regulă: se alocă un cod ISBN distinct, diferit de cel al ediţiei tipărite, cod care se menţionează pe ecranul de prezentare și ori de câte ori sunt înregistrate metadatele aferente cărții digitizate.

Programe de calculator educaţionale
Programul de calculator educaţional reprezintă un produs software ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care are scop educaţional.
Regulă: se alocă un cod ISBN care se menţionează pe ecranul de prezentare şi/sau pe coperta suportului fizic.

Publicaţii multimedia în care principalul constituent este textul scris
Publicaţiile multimedia sunt publicaţii pe suport informatic, care conţin text, imagine, sunet, animaţie grafică având elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare).
Regulă: sunt identificate prin cod ISBN care se menţionează pe ecranul de prezentare şi/sau coperta suportului fizic.

Cărţi audio (audiobooks)
Audiobook-ul reprezintă un text înregistrat cu voce (însoțit sau nu de fundal muzical și efecte sonore), având elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare, etc), în formă de fișier electronic, transmis și audiat prin mijloace electronice.
Regulă: sunt identificate prin cod ISBN, care se menţionează pe produs şi/sau pe orice etichetă ataşată permanent acestuia.

Publicații tipărite la cerere (print-on-demand)
Publicațiile tipărite la cerere sunt publicații pentru care tipărirea se face numai la comandă. Nu există un tiraj initial sau un stoc deținut de editor sau de distribuitor. Publicațiile tipărite la cerere sunt promovate în mediul virtual (librării online, platforme de comerț online etc.), prin copertă și metadatele aferente.   
Regulă: sunt identificate prin cod ISBN acele publicații tipărite la cerere care întrunesc criteriile de eligibilitate. Codul ISBN va fi mentionat în cadrul metadatelor prin care este promovată publicația, dar și pe coperta publicației tipărite la comandă.


Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri şi obţinerea de coduri ISBNIntenţia de înregistrare a unei edituri este comunicată Centrului Național ISBN, telefonic sau prin e-mail. Pe baza informaţiilor oferite de solicitant, în cadrul Centrului Naţional ISBN va fi evaluată oportunitatea înregistrării unei edituri în concordanță cu planul editorial, momentul oportun pentru înregistrarea editurii, precum şi îndeplinirea tuturor condițiilor formale (acte) necesare pentru înregistrarea editurii.

Centrul Național ISBN poate fi contactat:
- la tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035, luni-joi, între orele 10-15, vineri, între orele 10-13;
- e-mail:

Centrul Național ISBN înregistrează editurile de carte din România, la cerere, pe baza unui set de acte şi a unui Formular-cerere pentru înregistrarea editurii. Setul de acte necesar pentru înregistrarea editurii va fi comunicat solicitantului, după evaluarea oportunității și a momentului înregistrării editurii. Formalităţile pentru înregistrarea unei edituri se desfăşoară fie la sediul Bibliotecii Naţionale a României, fie online, numai în prezenţa directorului editurii și/sau a persoanei desemnate să coordoneze activitatea editorială, cu împuternicire oficială, în scris, în acest sens. Nu este posibilă înregistrarea unei edituri prin intermediul terţilor. 
În cazul în care înregistrarea editurii se face la sediul Bibliotecii Naţionale a României, formalităţile se vor desfăşura într-o singură etapă, iar actele menţionate mai jos vor fi prezentate în original. După verificare, actele originale vor fi restituite. Centrul Naţional ISBN nu va reţine documentele originale ale structurilor în cadrul cărora se înfiinţează edituri.

După înregistrare, editorii primesc o primă serie de 10 coduri ISBN.

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor înscrise în formularul-cerere. Aceste date vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.
 
 
 
sus
 
 
Întrebări frecvente despre ISBN
 
1. Codul ISBN asigură exclusivitate asupra denumirii editurii sau denumirii cărţii?
Nu. Acordarea codului ISBN pentru un titlu de carte nu conferă exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului cărţii.
Pentru protejarea denumirii editurii este necesară înregistrarea mărcii la O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).

2. Pentru un document ce va fi tipărit într-o altă ţară, dar editorul este din România, unde se va solicita codul ISBN ?
Codul ISBN este întotdeauna acordat editorului (sau după caz autorului) şi nu tipografului sau unor terțe persoane. Centrul Național ISBN are competențe în identificarea publicațiilor ce apar pe teritoriul României, editate fie de edituri înregistrate în România, fie în cazul editării ocazionale, de autori cu reședința în România.

3. Unde se tipărește codul ISBN?
Pentru cărțile realizate în cadrul editurilor, codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu în cadrul descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a. Pentru cărțile editate ocazional, pentru care nu se realizează descriere CIP, codul ISBN se tipărește pe verso paginii de titlu și pe coperta a IV-a.

4. Ce se poate face dacă ISBN-ul a fost tipărit greşit pe carte?
Există mai multe feluri de greşeli: inversarea cifrelor, cifre în plus, cifre mai puţine, o cifră greşită, atribuirea aceluiaşi ISBN şi pentru ediţia nouă, lipsa ISBN-ului pentru partea generală a unei lucrări în mai multe volume, păstrarea aceluiaşi ISBN pentru un caiet de exerciţii atunci când acesta este însoţit şi de un manual, atribuirea unui ISBN acordat altui editor, etc. Toate aceste greşeli dăunează identificării documentului.
Dacă nu se poate corecta codul ISBN în timp util, ar trebui cel puţin să se semnaleze greşeala inserând o erată în document.
Dacă nici acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire să se acorde codul ISBN corect.

5. Ce se poate face dacă s-a pierdut lista cu ISBN-uri?
Va fi contactat Centrul Naţional ISBN.
În nici un caz editorii nu vor crea singuri coduri ISBN.

6. Un document poate fi identificat prin 2 tipuri de coduri?
Da.
-în cazul în care o monografie face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
-în cazul în care un document conţine o parte monografică şi o alta muzicală (ex. partituri), aceasta va avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică partea monografică şi un cod ISMN care identifică partea muzicală.

7. Care este relaţia dintre codul ISBN şi codul de bare?
Codul EAN 13 poate fi generat pe baza codului ISBN.
Un cod de bare nu este un cod ISBN şi nici un cod ISBN nu este un cod de bare.

8. Care este relaţia între ISBN şi copyright (dreptul de autor)?
Codul ISBN acordat unui produs nu certifică faptul că acel produs este o “carte”. 
Codul ISBN nu are semnificaţie materială sau juridică. Codul ISBN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii şi nu protejează dreptul de autor asupra unei lucrări.

9. Un editor poate primi tipul de cod pe care îl solicită în mod expres?
Nu. Acordarea codului de identificare a unui document se face în urma analizei tipologiei documentului prezentat, a informaţiilor furnizate de editori şi a criteriilor de eligibilitate în vigoare. Este responsabilitatea Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP să stabilească tipul de cod aplicabil pentru fiecare document, în concordanţă cu normele şi standardele în vigoare.

10. Pot solicita cod ISBN în scop de promovare și marketing?
Nu. Codul ISBN are rol de identificare și se acordă numai documentelor eligibile, ce urmează a fi publicate și distribuite publicului larg.

11. Un pachet cu produse diferite, printre care și o carte, poate fi identificat prin cod ISBN?
Cartea poate fi identificată prin cod ISBN, nu și celelalte produse (jucării, produse alimentare, băuturi etc).

12. Un cetățean de origine română, dar rezident într-o altă țară, care dorește să publice o carte în țara respectivă, poate solicita cod ISBN din România?
Centrul Român ISBN poate acorda coduri ISBN numai editurilor înregistrate pe teritoriul României sau cetățenilor români, rezidenți în România. Pe publicația respectivă trebuie precizat locul publicării – o localitate din România.

13. Cum sunt identificate publicațiile tipărite la cerere (print-on-demand)?
Sunt identificate prin cod ISBN acele publicații tipărite la cerere, care întrunesc criteriile de eligibilitate. Codul ISBN va fi mentionat în cadrul metadatelor prin care este promovată publicația, dar și pe coperta publicației tipărite la comandă. Publicațiile tipărite la cerere sunt publicații tipărite și se supun prevederilor Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal.

14. Cine trebuie să solicite codul ISBN pentru o publicație online editată în regie proprie și accesibilă publicului pe o platformă online?
Dacă lucrarea este publicată printr-o editură, codul ISBN va fi acordat de aceasta, din portofoliul propriu. Autorii care realizează publicații în regie proprie vor solicita Centrului Național ISBN, cod ISBN ocazional. 

15. Cum se acordă codul ISBN pentru un CD-ROM ce conține mai multe monografii (cărți)?
Se acordă un singur cod ISBN. 

16. Cum se face actualizarea datelor unei edituri?
În cazul schimbării adresei, denumirii sau a altor elemente de identificare a editurii, editorul va anunţa în scris Centrul Naţional ISBN, pentru actualizarea înregistrării din baza de date.

17. Câte edituri pot exista în cadrul unei structuri (societate comercială, PFA, universitate, etc)?
În cadrul unei structuri poate exista o singură editură.

18. Poate fi transferată o editură de la o societate la alta?
Se poate face transferul unei edituri între două structuri. Transferul se face pe baza unui set de documente. În structura care preia editura nu poate exista o altă editură înregistrată. Pentru detalii este necesar să contactați Centrul Național ISBN.

19. Într-o editură pot exista imprinturi?
Da. Pentru informații corespunzătoare fiecărui caz în parte este necesar să contactați Centrul Național ISBN.

20. Lucrările manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale se identifică prin cod ISBN?
Se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare etc), cu apariţie unică, titlu diferit la fiecare apariţie, fără elemente de numerotare, periodicitate sau continuitate sub acelaşi titlu.
Nu se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare, etc), cu apariţie periodică, sub acelaşi titlu, pe o perioadă de timp nelimitată, cu elemente de numerotare. Pentru acest caz se folosește identificarea prin cod ISSN.
În cazul în care un volum conţinând lucrările unei manifestări ştiinţifice face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza paginii de titlu şi a informaţiilor furnizate de editori în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător.

   
  Info GDPR

  Centrul Român ISBN este responsabil cu atribuirea codurilor ISBN atât pentru editurile de carte înregistrate, cât și pentru editorii ocazionali, care au sediul/domiciliul în România. Pentru îndeplinirea acestei atribuţii, prin intermediul documentelor tipizate specifice, disponibile în mod public pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (www.bibnat.ro), secţiunea ISBN, Centrul Român ISBN colectează o serie de informaţii despre fiecare entitate înregistrată (fie aceasta o persoană fizică sau o organizaţie), informaţii pe care le actualizează periodic sau de câte ori este necesar.

  Informaţiile, altele decât cele cu caracter bibliografic, colectate de Centrul Naţional ISBN includ:
 • în cazul editurilor: denumire editură, adresă de email, număr de telefon (fax), persoană de contact/director;
 • în cazul editorilor ocazionali (care editează în regie proprie): nume şi prenume, adresa poştală personală, adresă de email, număr de telefon.
  Informaţiile menţionate mai sus, printre care şi date cu caracter personal, care pot face obiectul prevederilor din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) sunt colectate de Centrul Naţional ISBN, prelucrate şi transmise Agenției Internaționale ISBN de la Londra.

  Colectarea datelor personale este necesară din următoarele motive:

 1. permite înregistrarea editurilor/editorilor ocazionali români şi atribuirea codurilor ISBN. Furnizarea acestor informaţii este obligatorie pentru a permite atribuirea codurilor ISBN, atribuţie esenţială a Centrului Naţional ISBN stabilită prin legislaţia naţională specifică (Legea nr. 334/2002, Legea nr. 186/2003, Legea nr. 111/1995, SR-ISO 2108:2006), precum şi prin Contractul ISBN de afiliere a României la reţeaua internaţională ISBN.
 2. permite Centrului Naţional ISBN să realizeze baza de date a editurilor/editorilor ocazionali din România, referenţialul naţional, oficial al domeniului, pe care o transmite Agenţiei Internaţionale ISBN de la Londra, pentru a fi inclusă în Registrul Internaţional al Editorilor (a se vedea http://www.grp.isbn-international.org).

 3. Registrul Internaţional al Editorilor (RIE), bază de date accesibilă în mod public conţine informaţii referitoare la editori din peste 200 de ţări şi teritorii, informaţii furnizate de agenţiile naţionale ISBN. Registrul Internaţional al Editorilor conţine informaţii actualizate periodic de centrele naţionale, referitoare la fiecare editură/editor ocazional: denumire/nume şi prenume, adresă poştală, numere de telefon (eventual fax), email şi indicativele de coduri ISBN (în cazul editurilor) sau codul/codurile ISBN în cazul editorilor ocazionali.

  Editura/editorul ocazional (persoană fizică sau organizaţie) poate opta pentru secretizarea datelor cu caracter personal, altele decât denumirea editurii/numele şi prenumele editorului ocazional și indicativele de editură (în cazul editurilor) sau a codurilor ISBN (în cazul editorilor ocazionali).

  Cu toate acestea, se recomandă ca datele de contact să fie disponibile în mod public, pentru o bună vizibilitate în bazele de date şi pe piaţa de carte românească, în general.

  Datele de contact, colectate prin intermediul documentelor tipizate specifice vor fi publice în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României (în cazul editurilor) şi în Registrul Internaţional al Editorilor (pentru edituri şi editori ocazionali), în urma acordului exprimat şi fără a fi necesare alte demersuri suplimentare.

  Dacă editura/editorul ocazional doreşte ca oricare din datele cu caracter personal, altele decât denumire editură/nume şi prenume editor ocazional comunicate să fie secretizate, este necesar să exprime această opţiune în cadrul documentelor tipizate specifice şi să contacteze în scris Centrul Român ISBN, la adresa de email În acest caz, atât Centrul Naţional ISBN, cât şi Agenţia Internaţională ISBN de la Londra vor păstra toate datele de contact în înregistrări private.

  De asemenea, colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul documentelor tipizate specific ISBN permite Depozitului legal central şi celor locale să comunice cu editurile/editorii ocazionali în vederea colectării publicaţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1995 republicată.

  Există oricând posibilitatea de a modifica opţiunea de publicare/secretizare a datelor care intră sub incidenţa regulamentelor GDPR, prin transmiterea unui mesaj în acest sens, pe adresa de email:

  Contact

  CENTRUL NAŢIONAL ISBN
  BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
  cod 030833, Bucureşti
  Tel.: 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035 (luni-joi 10.00 - 15.00, vineri 10.00 - 13.00)
  Email:
  Responsabil Centrul Naţional ISBN: Mihaela-Laura STANCIU
  Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

Formular pentru acordarea codului ISBN ocazional
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii

Titlul lucrării* 
Subtitlul lucrării 
Nume, Prenume autor* 
Localitate de publicare* (localitatea de domiciliu a solicitantului) 
Data tipăririi (ll/aaaa)* 
Data publicării (ll/aaaa)* 
Mediu de publicare*  tipărit
CD/DVD
audio-book
online
Pentru mediul online, indicați formatul de publicare  pdf
epub
mobi
kindle
altele
În cazul în care ați bifat "altele", precizați formatul 
Pentru mediul online, indicați adresa (url)* 
Subiectul lucrării* 
Tiraj* 
Pagina de titlu* 
Nume, Prenume solicitant* 
Calitate solicitant*  autor al lucrării
deținător al dreptului de autor
coordonator al lucrării
traducător al lucrării
Adresa poștală*
Localitate* 
Județ* 
Telefon* 
Email* 
Data solicitării* 
GDPR: Informaţii specifice referitoare la colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal pot fi consultate la rubrica “Info GDPR”.
Acord de publicare a datelor personale completate în acest formular 
Introduceți rezultatul adunării (antispam)*  1 + 3

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-17:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Mihai Eminescu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” (etaj 5)
luni - vineri: 09:00-17:00

Sala Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin)
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00
marți, joi: 12:00-14:00

Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României