Skip to content Skip to footer

ISBN pentru editori ocazionali

ISBN (International Standard Book Number) este un cod internaţional de identificare a cărţilor, definit prin ISO 2108. Codul ISBN facilitează promovarea cărților și a editorilor în cataloage și baze de date, referențiale ale domeniului editorial, la nivel național și internațional.

Codul ISBN nu certifică faptul că un produs identificat prin acest cod este o “carte”. Codul ISBN nu are semnificaţie materială sau juridică. Codul ISBN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii şi nici dreptul de autor asupra unei lucrări.

Editorul ocazional poate fi: autorul lucrării, deținătorul dreptului de autor, coordonatorul lucrării, traducător, ilustrator, menționați ca atare pe foaia de titlu (față sau verso).

Condiții prealabile:

  • editorul ocazional are reședința în România;
  • publicația nu apare printr-o editură;
  • publicația întrunește Criteriile ISBN;
  • publicația urmează să fie tipărită în maximum 30 de zile.

Centrul Naţional ISBN poate acorda unui solicitant, persoană fizică sau juridică coduri ISBN pentru maximum două titluri, în cursul unui an calendaristic. Edițiile unei cărți, publicate pe suporturi diferite (print, CD-ROM, online) sau în limbi diferite față de original, vor fi analizate individual în cadrul Centrului Național ISBN. Pentru mai multe coduri ISBN, față de cele acordate de Centrul Național ISBN, solicitantul va apela la serviciile unei edituri înregistrate, deţinătoare de coduri ISBN în regim de editură sau va analiza necesitatea înfiinţării unei edituri.

Solicitarea unui cod ISBN în calitate de editor ocazional:

Centrul Național ISBN poate solicita şi alte documente relevante pentru stabilirea corectă a tipologiei și/sau a eligibilității pentru identificare prin cod ISBN.

Codul ISBN se acordă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a tuturor materialelor solicitate. În situaţii complexe, care necesită cercetări şi corespondenţă internă şi/sau internaţională, termenul de răspuns poate creşte.

Solicitările incomplete sau incorecte pot fi reținute până la soluţionarea completă a problemei, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, după care procedura trebuie reluată. 

Codul ISBN este transmis solicitantului, numai în scris, prin e-mail, pe adresa completată în Formularul ISBN. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon sau către alte persoane.

Important: lucrările publicate realizate de editori ocazionali nu beneficiază de Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României. 

În acordarea codului ISBN ocazional va fi respectat Standardul de servicii ISBN-ISSN-CIP, precum și Info GDPR.

Obligații după publicare

Codul ISBN acordat înainte de publicare are un caracter provizoriu. După tipărire, publicațiile trebuie depuse la Depozitul Legal.

Important: validarea codului ISBN acordat și înregistrarea acestuia în baza de date națională și în cea internațională se va face numai pe baza exemplarului pentru Depozitul Legal.

Centrul Național ISBN poate respinge o solicitare de acordare a unui cod ISBN în următoarele situații (lista nu este exhaustivă):

  • neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru publicație sau pentru solicitant;
  • lipsa conținutului, a copertei, a paginii de titlu, în formă integrală și finală;
  • nerespectarea normelor de editare pentru conținut, copertă, pagină de titlu;
  • fals în declaraţii;
  • neconformitate între datele din Formularul ISBN și cele de pe publicație;
  • solicitări care exced numărul maxim de coduri ISBN, care pot fi acordate unui solicitant în cursul unui an calendaristic.

În aceste situații, solicitantul va primi o informare prin e-mail. În cazul în care solicitantul nu remediază neconformitățile semnalate, cererea de acordare a codului ISBN ocazional va fi respinsă.

Întrebări frecvente

Nu.

Acordarea codului de identificare se face în urma analizei publicației prezentate, pe baza informaţiilor furnizate de editor, a criteriilor de eligibilitate în vigoare și a unui eventual istoric de publicare. Este responsabilitatea Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP să stabilească tipul de cod aplicabil pentru fiecare publicație, în concordanţă cu normele şi standardele în vigoare.

Centrul Național ISBN nu este editură și nu oferă servicii editoriale (tehnoredactare, realizarea copertei și a foii de titlu, promovarea cărții etc.). Editorul ocazional trebuie să își asume integral realizarea cărții pe care o propune spre identificare prin cod ISBN. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate adresa unei edituri.

Centrul Național ISBN nu oferă consiliere în alegerea unei edituri sau în alegerea unei tipografii, la solicitarea editorului ocazional.

Dacă după ce a primit codul ISBN, editorul ocazional hotărăște să nu mai publice cartea, trebuie să anunțe această decizie, prin e-mail (isbn@bibnat.ro), la Centrul Național ISBN. Codul ISBN nu poate fi refolosit pentru alte cărți și nici nu poate fi transferat altor persoane.

În cazul în care o publicaţie apare pe suporturi media diferite (tipărit, online, CD-ROM, etc.), chiar dacă are acelaşi conţinut şi acelaşi titlu, va fi identificată prin coduri ISBN diferite, pentru fiecare tip de suport. Se va completa câte un Formular pentru fiecare cod solicitat.

Fiecare ediţie va primi codul ISBN propriu, chiar şi atunci când titlul este acelaşi. Se va completa câte un Formular pentru fiecare cod solicitat.

Cartea poate fi identificată prin cod ISBN, nu și celelalte produse (jucării, produse alimentare, băuturi etc).

Sunt identificate prin cod ISBN acele publicații tipărite la cerere, care întrunesc criteriile de eligibilitate. Codul ISBN va fi menționat pe platformele de promovare, alături de celelalte informații bibliografice, precum și pe coperta publicației tipărite la comandă. Publicațiile tipărite la cerere sunt publicații tipărite și se supun prevederilor Legii nr. 111/1995 privind Depozitul Legal.

Se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale evenimentelor ştiinţifice, culturale, profesionale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare etc), cu apariţie unică, titlu diferit la fiecare apariţie, fără elemente de numerotare, periodicitate sau continuitate sub acelaşi titlu.

Nu se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale evenimentelor ştiinţifice, culturale, profesionale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare etc), cu apariţie periodică, sub acelaşi titlu, pe o perioadă de timp nelimitată, cu elemente de numerotare. Pentru acest caz se folosește identificarea prin cod ISSN.

În vederea stabilirii codului de identificare corect, volumele de lucrări ale evenimentelor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza paginii de titlu şi a informaţiilor furnizate de editori.

Codul ISBN se tipăreşte/menționează pe verso-ul foii de titlu şi pe coperta a IV-a.

În cazul în care există mai multe coduri ISBN sau mai multe tipuri de coduri pentru o publicație, ele vor fi tipărite/menționate unele sub altele.

Codul ISBN trebuie scris cu cratimă între elementele care îl alcătuiesc.

Există mai multe feluri de greşeli: greșeli de scriere (inversarea cifrelor, cifre în plus sau în minus, cifre greşite) sau greseli de atribuire – atribuirea unui cod ISBN fără respectarea regulilor specifice. Toate aceste greşeli afectează identificarea publicației.

Dacă nu se poate corecta codul ISBN în timp util, ar trebui ca greseala să fie semnalată printr-o erată, inserată în publicație sau prin aplicarea unei etichete autocolante cu ISBN-ul corect. Dacă acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire să se acorde codul ISBN corect.

Cărțile trebuie să aibă, pe coperta a IV-a, cod de bare. Codul de bare poate fi generat pe baza codului ISBN. Centrul Național ISBN nu generează coduri de bare.

Codul ISBN nu are semnificaţie materială sau juridică. Codul ISBN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii şi dreptul de autor asupra unei lucrări.

Nu. Codul ISBN are rol de identificare și se acordă numai lucrărilor eligibile, ce urmează a fi publicate și distribuite publicului larg.

Codul ISBN trebuie tipărit/inserat pe cărțile publicate. Nu se folosește codul ISBN in CV-uri, formulare de orice tip etc., dacă nu a fost publicată cartea pentru care a fost acordat.

Codul ISBN nu poate fi solicitat pentru publicații de uz personal, realizate în câteva exemplare, destinate participării la concursuri, expoziții, cadouri în familie etc.

Centrul Național ISBN are competențe în identificarea publicațiilor ce apar pe teritoriul României, editate fie de edituri înregistrate în România, fie de editori ocazionali cu reședința în România. Codul ISBN este întotdeauna acordat editorului (sau după caz autorului) şi nu tipografului sau unor terțe persoane.

Centrul Român ISBN poate acorda coduri ISBN numai editurilor înregistrate pe teritoriul României sau cetățenilor rezidenți în România. Locul publicării trebuie să fie o localitate din România și este obligatoriu să fie menționat pe carte.

Autorii care realizează publicații în regie proprie vor solicita cod ISBN ocazional de la Centrul Național ISBN.

Reprezentanții platformelor nu pot solicita cod ISBN ocazional pentru cărțile pe care le romovează/comercializează.

În procesul de acordare a codului ISBN ocazional, Centrul Național ISBN are o relație directă cu editorul ocazional. Editorul ocazional poate fi: autorul lucrării, deținătorul dreptului de autor, coordonatorul lucrării, traducător, menționați ca atare pe foaia de titlu (față sau verso).

Contact

CENTRUL NAȚIONAL ISBN
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel.: 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035 (luni-joi: 10.00-15.00, vineri 10.00-13.00)
E-mail: isbn@bibnat.ro
Responsabil Centrul Național ISBN: Mihaela STANCIU
Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

Formular pentru acordarea codului ISBN ocazional
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii și trebuie completate cu informații despre cartea propusă spre identificare sau cu X, dacă nu este cazul

GDPR: Informaţii specifice referitoare la colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal pot fi consultate la rubrica “Info GDPR”, pe site-ul Bibliotecii Naționale a României.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.