Skip to content Skip to footer

ISBN pentru edituri

ISBN (International Standard Book Number) este un cod internaţional de identificare a cărţilor, definit prin ISO 2108.

Codul ISBN este un identificator, atât pentru cărți, cât și pentru editori. Codul ISBN facilitează promovarea cărților și a editorilor în cataloage și baze de date, referențiale ale domeniului editorial, la nivel național și internațional.

Codul ISBN nu certifică faptul că un produs identificat prin acest cod este o “carte”.

Codul ISBN nu are semnificaţie materială sau juridică. 

Codul ISBN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii şi nici dreptul de autor asupra unei lucrări.

Cine acordă codul ISBN?

Centrul Național ISBN din cadrul Bibliotecii Naționale a României înregistrează editurile de carte din România și le acordă coduri ISBN, necesare desfășurării unei activități editoriale sistematice.

Editurile și codurile ISBN acordate sunt înregistrate în baze de date naționale și internaționale: CERom – Catalogul Editurilor din România și Global Register of Publishers.

Centrul Național ISBN funcționează după Regulamentul ISBN și Standardul de Servicii ISBN-ISSN-CIP, respectând Info GDPR.

Cum se solicită coduri ISBN pentru o editură înregistrată?

Centrul Național ISBN acordă seturi de coduri ISBN pentru fiecare editură înregistrată. La rândul său, editura are dreptul și responsabilitatea de a acorda cod ISBN pentru identificarea fiecărei publicații pe care o editează și pe care va menționa numele oficial al editurii.

Înainte de a acorda cod ISBN pentru o publicație, editura va verifica îndeplinirea Criteriilor ISBN. Editura va acorda codul ISBN cu respectarea Regulilor ISBN – carte tipărită, respectiv Reguli ISBN – carte electronică.

Solicitarea unei noi serii de coduri ISBN se face atunci când au fost epuizate codurile primite anterior, astfel:

  • Lista codurilor ISBN utilizate va fi completată de către editură și transmisă prin e-mail (isbn@bibnat.ro);
  • Centrul Național ISBN și Centrul Național CIP verifică: modul de utilizare a codurilor ISBN, participarea la Programul CIP, datele de contact ale editurii, modul de acordare a codurilor ISBN, tipologia documentară identificată prin codurile ISBN, stadiul lucrărilor, perioada de utilizare a seriei respective de coduri ISBN; în cazul în care Lista codurilor ISBN utilizate este incompletă sau utilizarea codurilor ISBN se dovedește incorectă, Centrul Naţional ISBN va notifica editura, prin e-mail, iar procedura de acordare de noi coduri ISBN va fi suspendată, până la remedierea situaţiei;
  • după validarea Listei codurilor ISBN utilizate, Centrul Național ISBN transmite editurii, prin e-mail, noua serie de coduri ISBN.

Termenul de răspuns la solicitările corecte și complete este de maximum 5 zile lucrătoare.

NOTĂ:

  • Centrul Naţional ISBN acordă editurilor, la cerere, coduri ISBN, în serii de câte 10 coduri, maxim 50 de coduri / solicitare. Numărul de coduri ISBN solicitate trebuie să fie în concordanţă cu numărul de titluri din planul editorial și/sau cu ritmul de folosire a codurilor ISBN. Centrul Național ISBN are decizia finală asupra numărului de coduri ISBN (între 10 și 50) ce poate fi atribuit la solicitarea unei edituri, fiind responsabil de gestionarea corectă și judicioasă a codurilor ISBN din portofoliul național.
  • În cazul în care Lista codurilor ISBN utilizate conţine titluri publicate sub pseudonim este necesară completarea ambelor nume, pseudonim şi nume real al autorului. 
  • Nu se pot acorda noi seturi de coduri ISBN în situaţia în care toate titlurile din lista anterioară (max. 50 de titluri) sunt încă în curs de publicare, la momentul solicitării de noi coduri.

Restricții posibile în acordarea codurilor ISBN pentru edituri

Centrul Naţional ISBN monitorizează modul de utilizare a codurilor ISBN și a denumirii editurii și poate lua măsura schimbării procedurii de acordarea a codurilor ISBN pentru edituri:

– când se constată erori repetate în modul de utilizare a codurilor ISBN şi/sau a denumirii editurii;

– când editorul împiedică colectarea corectă, completă şi la termen a metadatelor aferente titlurilor identificate prin codurile ISBN utilizate (ex. neparticiparea la Programul CIP, lipsa URL-urilor pentru publicațiile online sau pentru cele tipărite la cerere etc.). 

Schimbarea procedurii de acordare a codurilor ISBN va fi aplicată numai după ce erorile constatate au fost semnalate editorului, însoțite de modalităţile de remediere. Centrul Naţional ISBN va notifica editorul, prin e-mail, în legătură cu schimbarea procedurii de acordare a codurilor ISBN. 

Editura nu va mai primi serii de coduri ISBN, în avans, ci va primi, la cerere, cod ISBN pentru fiecare titlu în curs de publicare. Acordarea de coduri ISBN individuale pentru edituri se va face pe o perioadă limitată de 6 luni – 1 an, după care activitatea editorială va fi reevaluată. În perioada de monitorizare, nu se mai acordă servicii în regim de urgență.

În cazuri excepționale și bine întemeiate, Centrul Național ISBN, cu acordul Agenției Internaționale ISBN poate sista accesul la serviciile ISBN.

Întrebări frecvente

Nu. Acordarea codului ISBN pentru un titlu de carte nu conferă exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului cărţii. O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) poate oferi servicii pentru protejarea mărcii.

Da. Pentru informații corespunzătoare fiecărui caz în parte este necesar să contactați Centrul Național ISBN.

Se poate face transferul unei edituri între două structuri. Transferul se face pe baza unui set de documente. În structura care preia editura nu poate exista o altă editură înregistrată. Pentru detalii este necesar să contactați Centrul Național ISBN.

Nu. Acordarea codului de identificare se face în urma analizei tipologiei publicației prezentate, pe baza informaţiilor furnizate de editor, a istoricului de publicare şi a criteriilor de eligibilitate în vigoare. Este responsabilitatea Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP să stabilească tipul de cod aplicabil pentru fiecare publicație, în concordanţă cu normele şi standardele în vigoare.

Centrul Național ISBN are competențe în identificarea publicațiilor ce apar pe teritoriul României, editate fie de edituri înregistrate în România, fie de editori ocazionali cu reședința în România. Codul ISBN este întotdeauna acordat editorului (sau după caz autorului) şi nu tipografului sau unor terțe persoane.

Centrul Român ISBN poate acorda coduri ISBN numai editurilor înregistrate pe teritoriul României sau cetățenilor rezidenți în România. Locul publicării trebuie să fie o localitate din România și este obligatoriu să fie menționat pe carte.

Da.

– o monografie care face parte dintr-o serie/colecţie poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.

– o publicație care conţine o parte monografică şi o alta muzicală (ex. partituri) va avea 2 coduri: cod ISBN pentru partea monografică şi un cod ISMN pentru partituri.

Codul ISBN se tipăreşte/menționează pe verso-ul foii de titlu şi pe coperta a IV-a. Pentru publicațiile electronice – a se vedea Reguli ISBN – carte electronică.

În cazul în care există mai multe coduri ISBN sau mai multe tipuri de coduri pentru o publicație, ele vor fi tipărite/menționate unele sub altele.

Codul ISBN trebuie scris cu cratimă între elementele care îl alcătuiesc.

Există mai multe feluri de greşeli: greșeli de scriere (inversarea cifrelor, cifre în plus sau în minus, cifre greşite etc.) și greșeli de atribuire – atribuirea aceluiaşi cod ISBN de mai multe ori, lipsa codului ISBN pentru partea generală a unei lucrări în mai multe volume, atribuirea unui cod ISBN fără respectarea regulilor specifice, atribuirea unui cod ISBN din portofoliul altui editor etc. Toate aceste greşeli afectează identificarea publicației.

Dacă nu se poate corecta codul ISBN în timp util, ar trebui ca greșeala să fie semnalată printr-o erată, inserată în publicație sau prin aplicarea unei etichete autocolante cu ISBN-ul corect. Dacă acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire să se acorde codul ISBN corect.

Va fi contactat Centrul Naţional ISBN pentru obținerea unui duplicat. În niciun caz, editorii nu vor reconstitui singuri codurile ISBN.

Cărțile trebuie să aibă, pe coperta a IV-a, cod de bare. Codul de bare poate fi generat pe baza codului ISBN. Centrul Național ISBN nu generează coduri de bare.

Codul ISBN nu are semnificaţie materială sau juridică. Codul ISBN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii şi dreptul de autor asupra unei lucrări.

Nu. Codul ISBN are rol de identificare și se acordă numai documentelor eligibile, ce urmează a fi publicate și distribuite publicului larg.

Cartea poate fi identificată prin cod ISBN, nu și celelalte produse (jucării, produse alimentare, băuturi etc).

Sunt identificate prin cod ISBN acele publicații tipărite la cerere, care întrunesc criteriile de eligibilitate. Codul ISBN va fi mentionat în cadrul metadatelor prin care este promovată publicația, dar și pe coperta publicației tipărite la comandă. Publicațiile tipărite la cerere sunt publicații tipărite și se supun prevederilor Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal.

Se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale evenimentelor ştiinţifice, culturale, profesionale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare etc), cu apariţie unică, titlu diferit la fiecare apariţie, fără elemente de numerotare, periodicitate sau continuitate sub acelaşi titlu.

Nu se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale evenimentelor ştiinţifice, culturale, profesionale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare etc), cu apariţie periodică, sub acelaşi titlu, pe o perioadă de timp nelimitată, cu elemente de numerotare. Pentru acest caz se folosește identificarea prin cod ISSN.

În cazul în care un volum conţinând lucrările unui eveniment ştiinţific face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.

În vederea stabilirii codului de identificare corect, volumele de lucrări ale evenimentelor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza paginii de titlu şi a informaţiilor furnizate de editori.

Contact

CENTRUL NAȚIONAL ISBN
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel.: 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035 (luni-joi: 10.00-15.00, vineri 10.00-13.00)
E-mail: isbn@bibnat.ro
Responsabil Centrul Național ISBN: Mihaela STANCIU
Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.