Skip to content Skip to footer

PROGRAMUL NAȚIONAL CIP

Programul Național CIP este un program de colaborare între editurile din România și Biblioteca Națională a României, cu scopul de a înregistra și de a disemina informații bibliografice despre intenția de publicare la nivel național. Prin Programul CIP, editorii furnizează, într-un mod organizat, informații despre fiecare carte în curs de apariție, iar Biblioteca Națională a României realizează, pe baza informațiilor oferite de editori, Descrierea CIP, o înregistrare bibliografică, standardizată. Descrierile CIP sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul Catalogului CIP și al Bibliografiei CIP.

Cum se obține descrierea CIP?

Editura este cea care solicită Descrierea CIP, fiind direct responsabilă de corectitudinea datelor înscrise în Formularul CIP şi de alegerea momentului optim de transmitere a acestuia.

  • verificați dacă publicația dvs. îndeplinește Criteriile CIP
  • solicitați Descrierea CIP numai pentru cărțile în curs de apariție, cu maximum 1 lună înainte de tipărire; 
  • completați și transmiteți Formularul CIP, respectând Instrucțiunile de completare a Formularului CIP. Pagina de titlu atașată Formularului CIP trebuie să fie reală și finală. Pentru publicații fără pagină de titlu se va atașa coperta 1.

În situaţia în care se constată erori în datele completate în Formularul CIP, bibliotecarii Centrului Naţional CIP vor lua legătura cu editura, semnalând problemele şi oferind asistenţă de specialitate pentru rezolvarea lor. În unele cazuri, poate fi solicitat conţinutul integral al lucrării, informaţii despre ediţii anterioare sau ediţii originale, despre autor etc. În cazul în care problemele semnalate nu vor fi soluţionate către editură, Centrul Naţional CIP îşi rezervă dreptul de a suspenda realizarea Descrierii CIP.

Termen de răspuns: o Descriere CIP se realizează în maximum 10 zile lucrătoare, de la recepţionarea, corectă și completă, a Formularului CIP.

Descrierea CIP se transmite către editură prin e-mail. Nu se transmit Descrieri CIP către autori sau intermediari.

Prezentarea Descrierii CIP pe carte

Descrierea CIP se tipăreşte pe verso-ul foii de titlu, respectând întocmai forma în care a fost redactată de Centrul Naţional CIP (ex. punctuaţia, ordinea elementelor bibliografice şi alineatele etc.). Pentru cărțile care nu au pagină de titlu (ex. albume de artă, cărți pentru copii etc.) Descrierea CIP poate fi tipărită în oricare alt loc vizibil de pe carte.

Tipărirea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României pe cărţi este o obligaţie ce revine editorului, conform art. 23, alin. (2) din Legea nr. 186/19 mai 2003 republicată în 2006 – Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise. Încălcarea prevederilor acestui articol constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 25, alin. (2) din aceeaşi lege.

Descrierea CIP nu poate fi înlocuită de un text care să indice existenţa acesteia în cataloagele Bibliotecii Naţionale a României sau de orice altă informaţie substitut.

Deasupra unei Descrieri CIP va exista, întotdeauna, titlul ”Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României”. Textul Descrierii CIP nu trebuie centrat, aliniat la dreapta sau la stânga, aşezarea textului fiind reglementată prin standardul internaţional de descriere bibliografică.

Biblioteca Naţională a României deţine dreptul de autor asupra conţinutului descrierilor CIP şi a Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie – CIP. Realizarea Descrierii CIP în afara Bibliotecii Naţionale a României (ex. în cadrul editurii, în alte biblioteci sau de către alți bibliotecari etc.) sau intervenția neautorizată în conținutul Descrierii CIP constituie contravenţie la Legea Dreptului de Autor. Acest fapt va fi adus la cunoştinţa editurii în scris, printr-o scrisoare de atenţionare. Dacă situaţia se repetă va fi sesizat Oficiul Român al Dreptului de Autor şi se pot iniţia şi alte demersuri de natură juridică.

Descrierile CIP autentice, realizate în cadrul Centrului Naţional CIP sunt numai cele care se regăsesc în Catalogul CIP și în Bibliografia CIP.

Modificarea, anularea și retransmiterea unei Descrieri CIP

Orice intervenţie în forma şi conţinutul unei Descrieri CIP va fi realizată exclusiv în cadrul Centrului Naţional CIP. Modificarea sau anularea unei Descrieri CIP va fi realizată în Catalogul CIP. Descrierea CIP modificată va fi publicată și în Bibliografia CIP din luna în care a fost solicitată modificarea.

Modificarea unei Descrieri CIP se va face la solicitarea editurii, urmând Procedura de modificare a unei descrieri CIP, în momentul în care intervin anumite modificări în datele bibliografice ale publicației aflate în curs de editare. Solicitarea va fi transmisă prin e-mail, la adresa cip@bibnat.ro însoțită, obligatoriu, de noua pagină de titlu, care să reflecte modificările solicitate. Descrierea CIP modificată va fi transmisă editurii, prin e-mail.

Anularea unei Descrieri CIP va fi solicitată de către editură, prin e-mail, la adresa cip@bibnat.ro. Se va urma întocmai Procedura de anulare a unei descrieri CIP. Confirmarea de anulare a Descrierii CIP va fi transmisă editurii, prin e-mail. Ulterior, editura poate reutiliza codul ISBN. 

Termenul de răspuns pentru modificări sau anulări este de max. 2 zile lucrătoare.

Retransmiterea unei Descrieri CIP se va face la solicitarea editurii, transmisă prin e-mail, la adresa cip@bibnat.ro. Se va urma întocmai Procedura de retransmitere a unei descrieri CIP. Termenul de răspuns va fi de max. 1 zi lucrătoare.

Întrebări frecvente despre Programul CIP

CIP reprezintă iniţialele de la Cataloguing in Publication – Catalogare Înaintea Publicării.

Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România şi Biblioteca Naţională a României – Centrul Naţional CIP, în vederea semnalării viitoarelor apariţii editoriale.

Nu. Descrierea CIP se realizează numai pentru cărţile ce apar prin intermediul editurilor înregistrate.
 
Da. Conform Legii 186/2003 republicată în 2006 – Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise, editurile au obligaţia să tipărească pe cărţi Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.
Programul CIP este gratuit.

Descrierea CIP nu certifică dreptul de autor asupra cărţii respective.

Formularul CIP se completează direct din pagina web a Bibliotecii Naţionale a României.
Formularul CIP se completează şi se transmite către Centrul Naţional CIP în perioada în care cartea se află în faza de editare-tehnoredactare în cadrul editurii, cu maximum 1 lună înainte de publicare.
Editura este cea care își asumă responsabilitatea completării și transmiterii Formularului CIP şi a transmiterii lui. Tot editura este cea care va primi răspunsul de la Centrul Naţional CIP. Autorii sau alţi intermediari nu sunt implicaţi în derularea Programului CIP, dar pot asista editura, atunci când sunt necesare informații suplimentare despre cartea respectivă.
Centrul Naţional CIP realizează descrierile CIP în ordinea în care sunt recepţionate formularele CIP. Termenul de prelucrare este de 10 zile lucrătoare. Nu există regim de urgenţă.

Descrierea CIP este transmisă editorilor prin e-mail, la adresa completată în Formularul CIP. Autorii sau intermediarii nu sunt implicaţi în derularea Programului CIP.

Se completează câte un formular pentru fiecare volum în parte.
Formularul CIP va fi completat și transmis de una dintre editurile care participă la editarea cărții respective. La rubrica ISBN din Formularul CIP se vor menţiona codurile ISBN de la toate editurile care participă la realizarea cărții respective.
Modificarea unei descrieri CIP se solicită urmând întocmai instrucțiunile din Procedura de modificare a unei descrieri CIP.
Descrierea CIP poate fi anulată numai la solicitarea editurii, adresată Centrului Naţional CIP, prin e-mail, la adresa cip@bibnat.ro. Va fi urmată Procedura de anulare a unei Descrieri CIP. Codul ISBN poate fi reutilizat numai după ce anularea Descrierii CIP a fost confirmată, prin e-mail, de către Centrul Național CIP.

Există situaţii când o carte, având Descriere CIP nu mai apare în anul în care a fost anunţată. Dacă s-a renunţat definitiv la publicarea cărţii, editura va solicita anularea Descrierii CIP. Dacă publicarea cărţii a fost reprogramată pentru un alt an, se va solicita modificarea Descrierii CIP, cu max. 1 lună înainte de publicarea cărţii. În ambele situații, solicitarea se va face în conformitate cu procedura prezentată pe site. Este interzisă modificarea Descrierii CIP în cadrul editurii!

Retransmiterea unei Descrieri CIP se va face la solicitarea editurii, adresată prin e-mail, la adresa cip@bibnat.ro, indicând toate elementele de identificare ale cărţii pentru care a fost solicitată descrierea (a se vedea Procedura de retransmitere a unei Descrieri CIP). Retransmiterea Descrierii CIP se va face în max. 1 zi lucrătoare de la recepţionarea solicitării.
 
Codul ISBN este inclus în descrierea CIP, fiind parte componentă a acesteia. Descrierea CIP certifică utilizarea codului ISBN.
Descrierea CIP a unei cărţi conţine grupuri de cifre reprezentând Clasificarea Zecimală Universală a lucrării respective (domeniul din care face parte cartea).
 
 
Bibliografia CIP poate fi consultată, în format online-pdf, pe site-ul Bibliotecii Naționale a României, la adresa: https://bibnat.ro/bibliografia-cip/
Nu. Conform Legii 186/2003 republicată în 2006 – Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise, Biblioteca Naţională a României este singura instituţie abilitată, la nivel naţional, să realizeze Descrierea CIP pentru cărţile ce apar pe teritoriul României.
Dreptul de autor asupra conţinutului Descrierii CIP aparţine Bibliotecii Naţionale a României.
Realizarea Descrierii CIP în afara Centrului Naţional CIP, din cadrul Bibliotecii Naţionale a României, reprezintă o încălcare a Legii dreptului de autor.

Se realizează Descriere CIP pentru volumele de lucrări ale evenimentelor ştiinţifice, culturale, profesionale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.), care se desfăşoară ocazional, pentru volume de lucrări publicate sub titluri diferite, pentru volume de lucrări publicate în ţări diferite, pentru volumul primei ediţii a evenimentului, atunci când există incertitudine asupra continuităţii.

Nu se realizează Descriere CIP pentru volumele de lucrări cu același titlu și periodicitate, rezultate ale evenimentelor ştiinţifice, profesionale sau culturale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc).

Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, profesionale sau culturale vor fi evaluate individual, pe baza foii de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.

 

Contact 

CENTRUL NAŢIONAL CIP
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel. 021.3112635; 021.314.24.34/int. 1035 (luni – joi: 10.00 – 15.00, vineri 10.00 – 13.00)
E-mail: cip@bibnat.ro

Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

Formular pentru acordarea codului CIP 

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii și trebuie completate cu informații despre cartea propusă spre înregistrare sau cu X, dacă nu este cazul

GDPR: Informaţii specifice referitoare la colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal pot fi consultate la rubrica “Info GDPR”, pe site-ul Bibliotecii Naționale a României.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.