caută:   
 
 

cip

 
Stimaţi editori,

Centrul Naţional CIP vă aduce la cunostinţă că, începând cu 01 octombrie 2019, pagina de titlu ataşată formularului CIP va fi încărcată în catalogul CIP, parte a catalogului online al Bibliotecii Naţionale a României. Astfel, fiecare înregistrare CIP din catalog va fi însoţită de un element vizual, respectiv pagina de titlu.

De aceea, vă rugăm să ataşaţi formularului CIP forma finală a paginii de titlu (format pdf sau jpeg), cu toate elementele bibliografice obligatorii, necesare redactării unor descrieri CIP corecte şi complete.

Contăm pe sprijinul dumneavoastră în acest demers care va aduce un plus de valoare atât descrierii bibliografice cât şi catalogului CIP online. Facem astfel încă un pas în direcţia promovării activităţii editoriale, adăugând elementelor bibliografice şi elemente vizuale, mai atractive publicului.

Echipa CIP


Catalogarea Înaintea Publicarii - CIP

Programul CIP în România
Formularul CIP – instrucţiuni de completare
Descrierea CIP
Modificarea, anularea şi retransmiterea unei Descrieri CIP
Criterii de eligibilitate în Programul CIP
Bibliografia CIP şi Catalogul CIP
Întrebări frecvente despre Programul CIP
Info GDPR
Contact
Formular CIP


Programul CIP în România

Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România si Biblioteca Națională a României - Centrul Național CIP, în vederea semnalării viitoarelor apariții editoriale. În România, Programul CIP se derulează din anul 1996 și a devenit obligatoriu odată cu intrarea în vigoare a Legii 186/2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea și susținerea culturii scrise.

Prin Programul CIP, editurile înregistrate în România semnalează, utilizând Formularul CIP, cărţile care urmează a fi publicate pe teritoriul României, în viitorul imediat şi care se încadrează în criteriile de eligibilitate ale Programului.

Pe baza informaţiilor din Formularul CIP, Centrul Naţional CIP realizează Descrierea CIP, pe care o transmite prin e-mail editurii solicitante. Editura va tipări Descrierea CIP pe verso foii de titlu.

Descrierile CIP realizate sunt accesibile, în timp real, în Catalogul CIP, parte a Catalogului online al Bibliotecii Naţionale a României. Lunar, Centrul Naţional CIP editează în format electronic, Bibliografia CIP. Catalogul CIP şi Bibliografia CIP reprezintă instrumente de promovare a rezultatelor Programului CIP la nivel national.

Scopul Programului CIP este de a promova producţia editorială românească şi de a oferi beneficiarilor informaţiile necesare pentru selectarea, achiziţionarea şi prelucrarea noilor apariţii editoriale.

Beneficiarii Programului CIP sunt editurile, librăriile, bibliotecile, difuzorii de carte, brokerii de informaţii care astfel dispun din timp de informaţiile privind apariţiile editoriale de pe piaţa de carte românească.

Serviciile oferite de Centrul Naţional CIP sunt servicii specializate şi gratuite.

sus

Formularul CIP – instrucţiuni de completare

Semnalarea cărţilor în curs de apariţie se face pe baza Formularului, accesibil în mod gratuit pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României.

Formularul CIP se completează de către editură, pentru fiecare titlu de carte aflată în faza de pre-publicare. Formularul CIP se trimite cu maximum 1 lună înainte de intrarea cărţii în tipar. Nu se solicită Descriere CIP în faze incipiente ale procesului editorial, dar nici la finalul acestuia, în momentul intrării cărţii în tipografie.
 
Editura este direct responsabilă de corectitudinea datelor înscrise în Formularul CIP şi de alegerea momentului optim de transmitere a Formularului CIP (în condiţiile enunţate mai sus).

Sursa principală pentru obţinerea informaţiilor necesare completării Formularului CIP este pagina de titlu.
Datele bibliografice necesare identificării publicaţiilor monografice, obligatorii pe pagina de titlu sunt : autorul, titlul, editura, locul publicării, anul publicării.

Pagina de titlu şi/sau coperta ataşată Formularului CIP trebuie să fie în varianta finală. Nu vor fi luate în considerare variante de lucru, pagini de titlu de la ediţii anterioare, documente Word realizate doar cu scopul de a fi ataşate Formularului CIP, pagini scrise de mână etc.

Toate rubricile obligatorii din Formularul CIP trebuie completate, în măsura în care sunt aplicabile cărţii respective. În caz contrar, se va menţiona “NU” sau “X”, dar nu se va lăsa rubrica necompletată.

Denumirea editurii - rubrică obligatorie - trebuie completată cu forma exactă a denumirii editurii, aşa cum va fi tipărită pe carte (pe copertă şi pe pagina de titlu) şi cum a fost înregistrată în baza de date Edituri. Este obligatorie folosirea consecventă a formei unice a denumirii editurii.

E-mailul va fi folosit pentru transmiterea Descrierii CIP.

Tel. şi Persoana de contact sunt informaţii necesare pentru rezolvarea rapidă a eventualelor probleme sau neclarităţi în legătură cu solicitarea respectivă.

Anul de publicare a cărţii trebuie să coincidă cu cel de pe pagina de titlu.

Tirajul cărţii reprezintă numărul de exemplare ce vor fi realizate, într-o primă tranşă. Nu se solicită descriere CIP pentru suplimentările de tiraj.

Formatul cărţii va fi selectat “tipărit”. În prezent se realizează Descriere CIP numai pentru cărţile în format tipărit.

Numele autorilor trebuie menţionate în ordinea în care apar pe pagina de titlu, făcând distincţie clară între numele de familie şi prenume.

Titlul şi subtitlul cărţii vor fi completate în Formularul CIP exact aşa cum apar pe pagina de titlu.

Nr. ediţiei se raportează la apariţiile în cadrul aceleiaşi edituri.

Codul ISBN (sau codurile ISBN în cazul publicaţiilor multi-volum), genul literar sau subiectul pe scurt pentru lucrările nebelestristice trebuie completate de către editură cu maximă acurateţe.

Înainte de trimiterea formularului, prin butonul “Trimite” trebuie efectuată verificarea antispam, adică trebuie completată, în caseta respectivă, suma adunării cifrelor indicate alături.

În urma trimiterii cu succes a Formularului CIP, solicitantul va primi prin e-mail, pe adresa menţionată în Formular, o confirmare conţinând Formularul CIP completat, exact aşa cum va fi recepţionat la Centrul Naţional CIP.

Formularul CIP complet şi corect permite realizarea Descrierii CIP în termen cât mai scurt.

În situaţia în care se constată erori în datele completate în Formularul CIP, bibliotecarii Centrului Naţional CIP vor lua legătura cu editura, în scris şi telefonic, semnalând problemele şi oferind asistenţă pentru rezolvarea lor. Poate fi solicitat conţinutul integral al lucrării, informaţii despre ediţii anterioare, ediţii originale, despre autor etc. În cazul în care problemele nu vor fi soluţionate din voinţa unilaterală a editurii, fiind astfel încălcate standarde, norme şi reglementări în vigoare sau acte normative, Centrul Naţional CIP îşi rezervă dreptul de a suspenda pe termen nelimitat realizarea Descrierii CIP.

sus


Descrierea CIP

În cadrul Centrului Naţional CIP, datele furnizate exclusiv de edituri sunt prelucrate, rezultând descrierea bibliografica standardizată pentru fiecare carte în curs de apariţie.

Descrierea CIP realizată de către Centrul Naţional CIP va fi transmisă editurii, prin e-mail în termen maxim de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea Formularului CIP. Descrierile CIP nu se transmit autorilor sau intermediarilor.

Descrierea CIP se tipăreşte pe verso paginii de titlu, respectând întocmai forma (punctuaţia, ordinea elementelor bibliografice şi alineatele) în care a fost redactată la Centrul Naţional CIP. Textul Descrierii CIP nu trebuie centrat, aliniat la dreapta sau la stânga, aşezarea textului fiind reglementată prin standardul internaţional de descriere bibliografică.
Descrierea CIP nu poate fi înlocuită de un text care să indice existenţa acesteia în cataloagele Bibliotecii Naţionale a României sau de orice alt fel de informaţie substitut.
Întotdeauna, deasupra unei descrieri CIP va exista sintagma Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

Tipărirea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României pe cărţi este o obligaţie ce revine editorului, conform art. 23, alin. (2) din Legea nr. 186/19 mai 2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise.
Încălcarea prevederilor acestui articol constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 25, alin. (2) din aceeaşi lege.

Biblioteca Naţională a României deţine dreptul de autor asupra conţinutului descrierilor CIP şi a Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie - CIP.

Descrierile CIP autentice, realizate în cadrul Centrului Naţional CIP sunt numai cele care se regăsesc in Catalogul CIP şi în Bibliografia CIP.

Catalogul CIP (parte a Catalogului online) şi Bibliografia CIP pot fi accesate în mod liber şi gratuit direct pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României.

Orice intervenţie în textul Descrierii CIP sau realizarea Descrierii CIP în afara Bibliotecii Naţionale a României (ex. în cadrul editurii, în alte biblioteci sau de către bibliotecari, ca persoane private, etc) constituie contravenţie la Legea Dreptului de Autor.
Acest fapt va fi adus la cunoştinţa editurii în scris, printr-o scrisoare de atenţionare. Dacă situaţia se repetă va fi sesizat Oficiul Român al Dreptului de Autor şi se pot iniţia şi alte demersuri de natură juridică.

sus


Modificarea, anularea şi retransmiterea unei Descrieri CIP

Orice intervenţie în forma şi conţinutul unei Descrieri CIP va fi realizată exclusiv în cadrul Centrului Naţional CIP.
Modificările sau anulările unor Descrieri CIP vor fi realizate în Catalogul CIP. Dacă solicitarea intervine după publicarea numărului respectiv din Bibliografia CIP, modificarea sau anularea nu se mai poate realiza şi în acest produs.

Modificarea unei Descrieri CIP ca urmare a modificării unor informaţii bibliografice conţinute în descriere se va face la solicitarea editurii, adresată prin e-mail, la adresa Se va urma întocmai Procedura de modificare a unei descrieri CIP. Se va transmite, obligatoriu, noua pagină de titlu, modificată corespunzător. Termenul de răspuns este de max. 2 zile lucrătoare. Descrierea CIP modificată va fi transmisă editurii, prin e-mail.

Anularea unei Descrieri CIP va fi solicitată de editură, prin e-mail, la adresa Se va urma întocmai Procedura de anulare a unei descrieri CIP. Confirmarea de anulare a Descrierii CIP din Catalogul CIP va fi transmisă editurii prin e-mail. Termenul de răspuns este de max. 2 zile lucrătoare. Ulterior, editura poate reutiliza codul ISBN.

Retransmiterea unei Descrieri CIP se va face la solicitarea editurii, transmisă prin e-mail, la adresa Se va urma întocmai Procedura de retransmitere a unei descrieri CIP . Termenul de răspuns va fi de max. 1 zi lucrătoare.

sus


Criterii de eligibilitate în Programul CIP

Principalele criterii de eligibilitate aplicate unui document pentru care se solicită Descriere CIP:
- documentul să fie în curs de publicare;
- documentul să fie editat de o editură înregistrată în România;
- documentul să fie publicat pe teritoriul României (pe pagina de titlu, locul de publicare va fi o localitate din România).

În prezent, se realizează Descriere CIP numai pentru documentele în format tipărit.

Documente pentru care se realizează Descriere CIP:

 • monografii (lucrări de peste 48 pagini, alcătuind un tot unitar, în unul sau mai multe volume, fie că apar toate odată, fie că publicarea lor se etalează pe o durată limitată, după un plan stabilit dinainte);
 • broşuri (lucrări între 5 şi 47 de pagini, care nu urmează a fi actualizate periodic);
 • cărţi de artă şi cataloage de expoziţii cu text;
 • cărţi de benzi desenate;
 • hărţi turistice cu text (pliate, nu de perete);
 • manuale şcolare;
 • lucrări de specialitate (medicină, drept, tehnică etc.);
 • cărţi pentru copii cu text (sunt excluse cărţile de colorat fără text);
 • volume de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice şi culturale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.), care se desfăşoară ocazional, lucrări care apar cu titluri diferite chiar dacă au o numerotare în continuare, precum şi pentru ediţia I a manifestării, în condiţiile în care există incertitudine asupra continuităţii;
 • volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice şi culturale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.) cu caracter itinerant, lucrări care se desfăşoară cu periodicitate, însă ţara organizatoare este la fiecare număr alta.

Notă: Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice şi culturale vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.

Documente pentru care nu se realizează Descriere CIP:

 • cărţi care apar în regie proprie/în regia autorului;
 • publicaţii seriale (apar, sub acelaşi titlu, cu o anumită periodicitate, pe o perioadă nedeterminată);
 • publicaţii electronice (CD-ROM, DVD-ROM, microfişe, memory stick, etc) sau online;
 • programe de calculator;
 • publicaţii multimedia;
 • articole publicate individual;
 • foi volante (lucrări între 1şi 4 pagini);
 • documente cuprinzând informaţii de natură efemeră, cum ar fi: cataloage comerciale, cărţi de telefon, orare, programe de spectacole, planuri de lecţii sau alte documente referitoare la managementul clasei de elevi etc.;
 • tiraje sau exemplare destinate marketingului şi promovării, participării la concursuri, expoziţii etc.;
 • partituri muzicale fără text;
 • cărţi personalizate, cu tiraj restrâns, publicate doar pentru o singură persoană, pentru membrii unei familii sau pentru un eveniment particular;
 • cărţi de colorat fără text;
 • postere;
 • jocuri;
 • lucrări de licenţă,disertaţii, teze de doctorat nepublicate;
 • volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice şi culturale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), care se desfăşoară cu periodicitate, sub acelaşi titlu, precum şi pentru ediţia I a manifestării, atunci când continuitatea acesteia este certă.

Notă: Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice şi culturale vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.Bibliografia CIP şi Catalogul CIP

Rezultatele programului CIP sunt diseminate prin intermediul a două produse: Bibliografia CIP şi Catalogul CIP.

Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP” este o bibliografie de semnalare ce cuprinde descrierile bibliografice preliminare ale cărţilor anunțate Centrului Naţional CIP în cursul lunii de referinţă.

”Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP” are apariţie lunară în format electronic, putând fi accesată şi descărcată gratuit de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României.
Materialul bibliografic este ordonat pe domenii.
Bibliografia CIP dispune de mai multe indexuri: de autori, de titluri și de edituri (participante la Programul CIP în luna respectivă).

Catalogul CIP propune un alt format de diseminare şi promovare a informaţiei bibliografice referitoare la cărţile în curs de apariţie. Catalogul CIP este un produs dinamic, o baza de date cu actualizare în timp real, realizat pe structura Catalogului online al Bibliotecii Naţionale a României. Catalogul CIP oferă posibilitatea regăsirii informaţiilor bibliografice despre cărţile în curs de apariţie, semnalate prin Programul CIP, până în momentul în care exemplarele fizice intră în colecţiile Depozitului Legal.Ulterior, descrierea bibliografică este transferată în Catalogul online al Bibliotecii Naţionale a României, unde este completată şi validată.

NOTĂ: numai descrierile bibliografice din Catalogul CIP şi Bibliografia CIP sunt descrieri CIP autentice, realizate în cadrul Centrului Naţional CIP.


Întrebări frecvente despre Programul CIP
 1. Ce înseamnă CIP?
  CIP reprezintă iniţialele de la Cataloguing in Publication - Catalogare Înaintea Publicării.

 2. Cine participă la Programul CIP?
  Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România şi Biblioteca Naţională a României - Centrul Naţional CIP, în vederea semnalării viitoarelor apariţii editoriale.

 3. Se realizează descriere CIP pentru lucrări ocazionale sau în regia autorului?
  Nu. Descrierea CIP se realizează numai pentru cărţile ce apar prin intermediul editurilor înregistrate.

 4. Este descrierea CIP obligatorie?
  Da. Conform Legii 186/2003 republicata în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise, editurile au obligaţia să tipărească pe cărţi descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

 5. Se percepe taxă pentru programul CIP?
  Programul CIP este gratuit.

 6. Există o legătură între descrierea CIP şi dreptul de autor?
  Descrierea CIP nu conferă protecţie juridică privind dreptul de autor asupra conţinutului cărţii respective.

 7. De unde poate fi procurat formularul CIP?
  Formularul CIP se completează direct din pagina web a Bibliotecii Naţionale a României, la adresa http://www.bibnat.ro/CIP-s22-ro.htm#formular_cip

 8. Când se solicită descrierea CIP?
  Formularul CIP se completează şi se transmite către Centrul Naţional CIP în perioada în care cartea se află în faza de editare-tehnoredactare în cadrul editurii.

 9. Cine completează şi transmite formularul CIP?
  Editura este cea care îsi asumă responsabilitatea completării și transmiterii formularului CIP. şi a transmiterii lui, în vederea realizării descrierii CIP corespunzătoare. Tot editura este cea care va primi răspunsul de la Centrul Naţional CIP. Autorii sau alţi intermediari nu sunt implicaţi în derularea Programului CIP.

 10. Cât timp durează realizarea descrierii CIP?
  Centrul Naţional CIP realizează descrierile CIP în ordinea în care sunt recepţionate formularele CIP.
  Termenul de prelucrare este de 10 zile lucrătoare.
  Nu există regim de urgenţă.

 11. Cum primesc editorii descrierea CIP?
  Descrierea CIP este transmisă editorilor prin fax sau e-mail, conform datelor de contact din formularul CIP. Autorii sau intermediarii nu sunt implicaţi în derularea Programului CIP.

 12. Câte formulare se completeaza pentru o lucrare în mai multe volume?
  Se completează câte un formular pentru fiecare volum în parte.

 13. Cine trimite Formularul CIP în cazul unei coeditări?
  Numai una dintre editurile care participă la realizarea unei cărţi solicită Descrierea CIP. La rubrica ISBN din Formularul CIP se vor menţiona codurile ISBN ale ambelor edituri.

 14. Cum se modifică o Descriere CIP ?
  Descrierea CIP poate fi modificată numai de către Centrul Naţional CIP. Editura trebuie să transmită elementele de identificare ale Descrierii CIP pe care doreşte să o modifice şi informaţiile bibliografice modificate prin e-mail, la adresa Va fi urmată procedura de modificare a unei Descrieri CIP.
  Descrierea CIP modificată va fi transmisă editurii, prin e-mail, în termen de max. 2 zile lucrătoare.

 15. Cum se anulează o Descriere CIP?
  Descrierea CIP poate fi anulată numai la solicitarea editurii, adresată Centrului Naţional CIP, prin e-mail, la adresa Va fi urmată procedura de anulare a unei Descrieri CIP. În urma confirmării anulării Descrierii CIP respective din Catalogul CIP, confirmare transmisă editurii prin e-mail, în termen de max. 2 zile lucrătoare, aceasta poate reutiliza codul ISBN.

 16. Cum se procedează cu o carte care nu a fost publicată la termenul anunţat, ci într-un alt an?
  Există situaţii când o carte, având Descriere CIP nu mai apare în anul în care a fost anunţată. Dacă s-a renunţat definitiv la publicarea cărţii, editura va solicita anularea Descrierii CIP. Dacă publicarea cărţii a fost reprogramată pentru un alt an, fără modificarea altor informaţii bibliografice (ex. ediţie nouă) Descrierea CIP va fi modificată în consecinţă. Modificarea anului de publicare în Descrierea CIP va fi solicitată de editură prin e-mail, la adresa , cu max. 1 lună înainte de publicarea cărţii. Descrierea CIP modificată va fi transmisă editurii, în scris, prin e-mail. Este interzisă modificarea Descrierii CIP în cadrul editurii!

 17. Cum se procedează pentru retransmiterea unei Descrieri CIP?
  Retransmiterea unei Descrieri CIP se va face la solicitarea editurii, adresată prin emai, la adresa , indicând toate elementele de identificare ale cărţii pentru care a fost solicitată descrierea (a se vedea procedura de retransmitere a unei Descrieri CIP). Retransmiterea Descrierii CIP se va face în max. 1 zi lucrătoare de la recepţionarea solicitării.

 18. Exista o legătură între codul ISBN si CIP?
  Codul ISBN este inclus în descrierea CIP, fiind parte componentă a acesteia.
 19. Ce reprezintă cifrele din finalul descrierii CIP?
  Descrierea CIP a unei cărţi conţine grupuri de cifre reprezentând Clasificarea Zecimală Universală a lucrării respective (domeniul din care face parte cartea).

 20. Cum poate fi consultată Bibliografia CIP?
  Bibliografia CIP este disponibilă gratuit, atât în format electronic (pdf), cât și sub forma Catalogului CIP.

 21. Cum se poate achiziţiona Bibliografia cărţilor în curs de apariţie - CIP?
  Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP poate fi accesată şi descărcată gratuit de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (http://www.bibnat.ro/Bibliografia-CIP-s87-ro.htm). Beneficiarii care nu au acces la Internet vor primi Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP, la cerere, pe suport CD sau DVD, urmând să achite preţul suportului şi taxele poştale.

 22. Se poate realiza descriere CIP printr-o altă bibliotecă din România?
  Nu. Conform Legii 186/2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise, Biblioteca Naţională a României este singura instituţie abilitată la nivel naţional să realizeze descrierile CIP pentru cărţile ce apar pe teritoriul României.
  Dreptul de autor asupra conţinutului descrierii CIP aparţine Bibliotecii Naţionale a României.
  Realizarea descrierii CIP în afara Centrului Naţional CIP din cadrul Bibliotecii Naţionale a României reprezintă o încălcare a Legii dreptului de autor.

 23. Se acordă descriere CIP pentru lucrările manifestărilor ştiinţifice sau culturale?
  Se realizează descriere CIP pentru volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), care se desfăşoară ocazional, lucrări sub titluri diferite, apariţii în ţări diferite, pentru ediţia I a manifestării şi atunci când există incertitudine asupra continuităţii.
  Nu se realizează descriere CIP pentru volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), care se desfăşoară cu periodicitate sub acelaşi titlu.
Notă: Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.

Info GDPR

Centrul Român CIP este responsabil cu aplicarea Programului Naţional CIP, prin realizarea descrierilor CIP pentru cărţile în curs de apariţie, în cadrul editurilor  înregistrate în România. 

Pentru îndeplinirea acestei atribuţii se foloseşte Formularul CIP, disponibil în mod public pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (www.bibnat.ro), secţiunea CIP. Deşi comunicarea în cadrul Programului CIP ar trebui să fie organizaţională (editură-bibliotecă-editură), sunt situaţii când în cadrul Formularului CIP, datele de contact (email, tel.) sunt personale şi împreună cu numele şi prenumele solicitantului pot intra în categoria DCP.

Informaţiile, altele decât cele cu caracter bibliografic, colectate de Centrul Naţional CIP includ nume şi prenume solicitant, telefon, email. 

Colectarea datelor personale este necesară din următoarele motive: 
 • ptr.  identificarea persoanei care a solicitat Descrierea CIP şi care este responsabilă de corectitudinea datelor furnizate prin Formularul CIP (nume şi prenume solicitant);
 • ptr. comunicare în scopuri metodologice specifice, pentru completarea sau corectarea informaţiilor bibliografice transmise prin intermediul Formularului CIP, pentru transmiterea Descrierii CIP solicitate (prin telefon şi email).

Datele astfel colectate (nume şi prenume solicitant, telefon, email) nu sunt publice, nu sunt înregistrate în baze de date, ele rămân strict în cadrul Formularelor CIP.
Datele astfel colectate nu sunt transmise unor terţi.

Recomandăm şi încurajăm editurile să folosească în comunicarea cu Biblioteca Naţională a României, în cadrul Programului CIP, informaţii (tel, email) oficiale, publice, cu caracter organizational şi nu personal.

Contact

CENTRUL NAŢIONAL CIP
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel. 021.3112635; 021.314.24.34/int. 1035 (luni - joi: 10.00 - 15.00, vineri 10.00 - 13.00)
E-mail:

Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU
Formular CIP
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii

Data completării formularului* 
Denumirea editurii* 
Adresa editurii (localitate, județ)*
E-mail* 
Tel.* 
Persoana de contact* 
Anul de publicare a cărţii (aşa cum este tipărit pe pagina de titlu)* 
Tirajul cărţii* 
Formatul cărţii*  tiparit
Numele şi prenumele autorilor (aşa cum apar pe pagina de titlu)*
Numele altor persoane menţionate pe pagina de titlu şi funcţia lor (traducător, prefaţator, posfaţator etc.)
Titlul şi subtitlul cărţii*
Ataşaţi o copie a paginii de titlu (format pdf, jpeg)* 
Nr. ediţiei* 
Este o ediţie revizuită?*  DA
NU
Lucrarea conţine
  Bibliografie
  Index
Este o traducere?*  NU
DA
Daca raspunsul este da:
Menţionaţi titlul original 
Limba textului original 
Cartea conţine lucrările unei conferinţe, ale unui simpozion, congres etc.?*  NU
DA
Daca raspunsul este DA, completaţi
Denumirea conferinţei, simpozionului, congresului 
Localitatea unde a avut loc 
Anul în care a avut loc şi nr. 
ISBN* 
ISMN* 
Lucrarea va apărea în mai multe volume?*  NU
DA
Daca raspunsul este da:
Menţionaţi nr. volumelor 
Data apariţiei primului volum, editura si codul ISBN 
Informaţiile furnizate în acest formular sunt pentru volumul nr. 
Titlul acestui volum 
ISBN / ISMN (lucrări în mai multe volume)
ISBN general 
ISMN general 
ISBN specific acestui volum 
ISMN specific acestui volum 
Genul literar (pentru lucrări beletristice)
  roman
  nuvelă
  teatru
  poezie
  povestire
  eseu
Alt gen literar (menţionaţi genul literar) 
Subiectul pe scurt* (pentru lucrări nebeletristice, max. 300 caractere) 
Introduceți rezultatul adunării (antispam)*  8 + 2Numele persoanei de contact, adresa de email și numărul de telefon vor fi folosite de Centrul Naţional CIP pentru transmiterea, către editură, a descrierii CIP şi a informărilor referitoare la desfăşurarea Programului CIP în România.

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-17:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Mihai Eminescu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” (etaj 5)
luni - vineri: 09:00-17:00

Sala Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin)
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00
marți, joi: 12:00-14:00

Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României