Skip to content Skip to footer

ISMN pentru publicații muzicale

Codul ISMN este un cod internaţional standardizat de identificare a publicaţiilor muzicale (partituri), definit prin ISO 10957.

Codul ISMN este un identificator, atât pentru publicațiile muzicale, cât și pentru editori. Codul ISMN facilitează promovarea publicațiilor muzicale (partituri) și a editorilor în cataloage și baze de date, referențiale ale domeniului editorial, la nivel național și internațional.

Codul ISMN nu are semnificaţie materială sau juridică.

Codul ISMN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii sau dreptul de autor asupra unei lucrări.

Cine acordă codul ISMN?

Centrul Național ISMN din cadrul Bibliotecii Naționale a României înregistrează editurile cu profil muzical din România și le acordă coduri ISMN, necesare desfășurării unei activități editoriale sistematice. Centrul Național ISMN acordă coduri ISMN și pentru editarea ocazională.

Editurile și codurile ISMN acordate sunt înregistrate în baze de date naționale și internaționale: CERom – Catalogul Editurilor din România și The Music Publishers’ International ISMN Database.

Centrul Național ISMN funcționează după Regulamentul ISMN și Standardul de Servicii ISBN-ISSN-CIP, respectând Info GDPR.

Cum se înregistrează o editură?

Etapele înregistrării unei edituri cu profil muzical:

 • comunicarea intenției de înregistrare a unei edituri cu profil muzical;
 • transmiterea Planului editorial, cu minimum 3 titluri de publicații muzicale/an calendaristic (a se vedea Modelul de plan editorial) și a celorlalte informații preliminare, solicitate de către Centrul Național ISMN;

Pe baza informaţiilor oferite de solicitant, în cadrul Centrului Naţional ISMN va fi evaluată oportunitatea înregistrării editurii și momentul optim pentru începerea formalităților.

Dacă procedura de înregistrare a editurii continuă, Centrul Național ISMN va solicita, prin e-mail, un set de documente.

 • transmiterea setului de documente;
 • efectuarea instructajului de inițiere (online);
 • înregistrarea editurii în CERom – Catalogul Editurilor din România, emiterea certificatului de înregistrare și a primei serii de 10 coduri ISMN.

Aceste etape se desfășoară succesiv, prin e-mail (ismn@bibnat.ro), sub îndrumarea Centrului Național ISMN.

Toate formalităţile pentru înregistrarea unei edituri sunt asumate de către directorul editurii sau de către persoana desemnată să coordoneze activitatea editorială, cu împuternicire oficială, în scris. Nu este posibilă înregistrarea unei edituri prin intermediul terţilor.

Procesul de înregistrare a unei edituri poate dura câteva zile sau mai mult, în funcție de modul în care decurge comunicarea cu solicitantul și de documentele transmise de acesta.

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor furnizate Centrului Național ISMN, în procesul de înregistrare a editurii. Aceste date vor fi incluse în CERom – Catalogul Editurilor din România și în The Music Publishers’ International ISMN Database.

Pentru actualizări în ceea ce privește datele de identificare ale editurii, editorul va anunţa Centrul Naţional ISMN, prin e-mail (ismn@bibnat.ro).

Cum se solicită coduri ISMN pentru o editură înregistrată?

Centrul Național ISMN acordă seturi de coduri ISMN pentru fiecare editură înregistrată. La rândul său, editura are dreptul și responsabilitatea de a acorda cod ISMN pentru identificarea fiecărei publicații pe care o editează și pe care va menționa numele oficial al editurii.

Înainte de a acorda cod ISMN pentru o publicație, editura va verifica respectarea cerințelor din Informațiile generale – ISMN. Editura va acorda codul ISMN cu respectarea Regulilor ISMN.

Solicitarea unei noi serii de coduri ISMN se face atunci când au fost epuizate codurile primite anterior, astfel:

 • Lista codurilor ISMN utilizate va fi completată de către editură și transmisă prin e-mail (ismn@bibnat.ro);
 • Centrul Național ISMN verifică modul de utilizare a codurilor ISMN, datele de contact ale editurii, tipologia documentară identificată prin codurile ISMN, stadiul lucrărilor, perioada de utilizare a seriei respective de coduri ISMN; în cazul în care Lista codurilor ISMN utilizate este incompletă sau utilizarea codurilor ISMN este incorectă, Centrul Naţional ISMN va notifica editura, prin e-mail, iar procedura de acordare de noi coduri ISMN va fi suspendată până la remedierea situaţiei;
 • după validarea Listei codurilor ISMN utilizate, Centrul Național ISMN transmite editurii, prin e-mail, noua serie de coduri ISMN.

Termenul de răspuns la solicitările corecte și complete este de maximum 5 zile lucrătoare.

NOTĂ:

 • Centrul Naţional ISMN acordă editurilor, la cerere, coduri ISMN, în serii de câte 10 coduri, maxim 50 de coduri / solicitare. Numărul de coduri ISMN solicitate trebuie să fie în concordanţă cu numărul de titluri din planul editorial și/sau cu ritmul de folosire a codurilor ISMN. Centrul Național ISMN are decizia finală asupra numărului de coduri ISMN (între 10 și 50) ce poate fi atribuit la solicitarea unei edituri, fiind responsabil de gestionarea corectă și judicioasă a codurilor ISMN din portofoliul național.
 • În cazul în care Lista codurilor ISMN utilizate conţine titluri publicate sub pseudonim este necesară completarea ambelor nume, pseudonim şi nume real al autorului. 
 • Nu se pot acorda noi seturi de coduri ISMN în situaţia în care toate titlurile din lista anterioară (max. 50 de titluri) sunt încă în curs de publicare, la momentul solicitării de noi coduri.

Cum se solicită cod ISMN pentru editare ocazională?

Editorul ocazional poate fi: editură de carte înregistrată, autor al lucrării, deținător al dreptului de autor, coordonator al lucrării, traducător, menționați ca atare pe foaia de titlu (față sau verso).

Condiții prealabile:

 • solicitantul are reședința în România;
 • publicația nu apare printr-o editură cu profil muzical. Editurile de carte, care realizează, ocazional, publicații muzicale pot solicita cod ISMN ocazional;
 • publicația întrunește condițiile prezentate în Informații generale – ISMN;
 • publicația urmează să apară în maximum 30 de zile.

Centrul Naţional ISMN poate acorda unui solicitant, persoană fizică sau juridică coduri ISMN pentru maximum două titluri, în cursul unui an calendaristic. Cazurile de ediții ale unei publicații muzicale realizată în medii sau formate diferite sau în limbi străine diferite vor fi analizate individual în cadrul Centrului Național ISMN. Pentru alte coduri ISMN în afara celor acordate de Centrul Național ISMN, solicitantul va apela la serviciile unei edituri înregistrate, deţinătoare de coduri ISMN în regim de editură sau se va analiza necesitatea înfiinţării unei edituri.

Solicitarea unui cod ISMN ocazional se face astfel:

 • finalizați conținutul publicației, realizați pagina de titlu sau ecranul de prezentare, în cazul publicațiilor electronice;
 • verificați Informații generale – ISMN;
 • completați Formularul ISMN;
 • transmiteți conținutul publicației, integral și în formă finală, prin e-mail (ismn@bibnat.ro) sau WeTransfer, în cazul în care acesta este mai mare de 5 MB;
 • în cazul în care publicația este semnată cu pseudonim, transmiteți prin e-mail (ismn@bibnat.ro) Declarația de pseudonim.

Centrul Național ISMN poate solicita şi alte documente relevante pentru stabilirea corectă a tipologiei și/sau a eligibilității pentru identificare prin cod ISMN. 

Codul ISMN se acordă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a tuturor materialelor solicitate. În situaţii complexe care necesită cercetări şi corespondenţă internă şi/sau internaţională, termenul de răspuns poate creşte.

Solicitările incomplete sau incorecte, pot fi reținute până la soluționarea completă a problemei, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, după care procedura trebuie reluată. 

Codul ISMN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin e-mail, pe adresa completată în Formular. Nu se transmit coduri ISMN prin telefon sau către alte persoane.

Important: lucrările realizate de editori ocazionali nu beneficiază de Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

Centrul Național ISMN poate respinge o solicitare de acordare a unui cod ISMN, pentru (lista nu este exhaustivă):

 • neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru publicație / pentru solicitant;
 • fals în declaraţii;
 • lipsa conținutului, a paginii de titlu, în forma integrală și finală;
 • conținut, pagină de titlu care nu respectă normele de editare;
 • neconformitate între datele din Formularul ISMN și cele de pe publicație;
 • solicitări care exced numărul maxim de coduri ISMN, care pot fi acordate unui solicitant, în cursul unui an calendaristic.

În aceste situații, solicitantul va primi o informare prin e-mail, pe adresa completată în Formular. În cazul în care neconformitățile semnalate nu sunt remediate de către solicitant, cererea de acordare a codului ISMN ocazional va fi respinsă.

Obligații după publicare

Codul ISMN acordat înainte de publicare are un caracter provizoriu. După tipărire, publicațiile trebuie depuse la Depozitul Legal.

Informații utile despre Depozitul Legal

Borderou de depunere a publicațiilor la Depozitul Legal

Important: validarea codului ISMN acordat și înregistrarea acestuia în baza de date națională și în cea internațională se va face numai pe baza exemplarului pentru Depozitul Legal.

Întrebări frecvente

Codul ISMN are rol de identificare unică, la nivel internațional, dar nu conferă exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului lucrării. O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) poate oferi servicii pentru protejarea mărcii.

Da. Este necesară atât înregistrarea ca editură de carte, cât și ca editură muzicală, pentru a primi seturi de coduri ISBN și ISMN.

O editură de carte poate solicita și cod ISMN ocazional.

Da. Pentru informații corespunzătoare fiecărui caz în parte este necesar să contactați Centrul Național ISMN.

Se poate face transferul unei edituri între două structuri. Transferul se face pe baza unui set de documente. În structura care preia editura nu poate exista o altă editură înregistrată. Pentru detalii este necesar să contactați Centrul Național ISMN.

Va fi contactat Centrul Naţional ISMN pentru obținerea unui duplicat.

În nici un caz editorii nu vor reconstitui singuri codurile ISMN.

Există mai multe feluri de greşeli: greșeli de scriere (inversarea cifrelor, cifre în plus, cifre mai puţine, cifre greşite) sau greșeli de atribuire – atribuirea unui cod ISMN fără respectarea regulilor specifice. Toate aceste greşeli afectează identificarea publicației.

Dacă nu se poate corecta codul ISMN în timp util, ar trebui ca greșeala să fie semnalată printr-o erată, inserată în publicație sau prin aplicarea unei etichete autocolante cu noul cod ISMN. Dacă nici acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire să se acorde codul ISMN corect.

Da. Exemple:

 • o publicație muzicală care face parte dintr-o serie/colecție poate avea 2 coduri: un cod ISMN care identifică publicația muzicală și un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecției;
 • o publicație muzicală care conține text și partituri va fi identificată prin 2 coduri: un cod ISBN care identifică partea monografică și un cod ISMN care identifică partea muzicală.

Publicațiile muzicale trebuie să aibă cod de bare. Codul de bare poate fi generat pe baza codului ISMN. Centrul Național ISMN nu generează coduri de bare.

Codul ISMN este codul de identificare al unei publicații muzicale, pe plan internaţional. Codul ISMN nu are semnificație materială sau juridică. Codul ISMN nu certifică valoarea artistică a unei publicații muzicale şi nici dreptul de autor.

Nu. Acordarea codului de identificare se face în urma analizei publicației prezentate, pe baza informațiilor furnizate de editor, a criteriilor de eligibilitate și a unui eventual istoric de publicare. Este responsabilitatea Centrului Național ISBN-ISMN-ISSN-CIP să stabilească tipul de cod aplicabil pentru fiecare publicație, în concordanță cu normele și standardele în vigoare.

Codul ISMN este întotdeauna acordat editorului sau distribuitorului şi nu tipografului. În acest caz, editorul va solicita Centrului Român ISMN un cod ISMN spre a fi tipărit pe carte.

Centrul Român ISMN poate acorda coduri ISBN numai editurilor înregistrate pe teritoriul României sau cetățenilor rezidenți în România. Locul publicării trebuie să fie o localitate din România și este obligatoriu să fie menționat pe publicație.

Contact

CENTRUL NAȚIONAL ISMN
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti
Tel.: 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035 (luni-joi: 10.00-15.00, vineri 10.00-13.00)
E-mail: ismn@bibnat.ro
Responsabil Centrul Național ISBN: Mihai GANCIU
Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

Formular cerere pentru acordarea ISMN
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii și trebuie completate cu informații despre cartea propusă spre identificare sau cu X, dacă nu este cazul

GDPR: Informaţii specifice referitoare la colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal pot fi consultate la rubrica “Info GDPR”, pe site-ul Bibliotecii Naționale a României.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.